Thông báo kết quả phúc khảo bài thi môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lê nin 1

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCLGD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 10  tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết quả phúc khảo bài thi năm học 2018-2019

 
   

 

 

Kỳ thi cuốn chiếu đợt 2, Học kỳ I năm học 2018-2019

Môn thi: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin 1

Kết quả phúc khảo:

TT

Họ và tên

SBD

Số phách

Điểm trước PK

Điểm sau PK

Nguyên nhân

1

Nguyễn Thị Mai Hương

596

NL1.DH.601

2.1

6.6

Không ghi mã đề phần tự luận

2

Vũ Đại Triều

301

NL1.CD.302

1.65

2.65

Không ghi mã đề phần tự luận

3

Nguyễn Thị Mỹ Linh

129

NL1.CD.130

0

5.15

Không tô mã đề TN Không ghi mã đề phần tự luận

4

Nguyễn Thị Hảo

373

NL1.DH.379

0

5.0

Không ghi mã đề phần tự luận

5

Hà Ngọc Bích

172

NL1.DH.178

0.5

3.35

Tô sai số báo danh

6

Đoàn Thị Thanh Nga

878

NL1.DH.880

5.5

9.0

Không tô mã đề TN

7

Nguyễn Thị Thu Nga

882

NL1.DH.884

1.5

4.0

Không tô mã đề TN

8

Khuất Vũ Khánh Chi

42

NL1.CD.044

1.2

7.15

Nhập sai điểm cho sinh viên

9

Nguyễn Hữu Hải Long

771

NL1.DH.773

1.5

4.5

Không tô mã đề TN

10

Vũ Thị Trà My

867

NL1.DH.869

3.9

7.9

Không ghi mã đề phần tự luận

11

Nguyễn Hương Thảo

1153

NL1.DH.1154

0

4.3

Tô sai số báo danh

12

Đào Thị Hường

602

NL1.DH.607

2.7

6.7

Không ghi mã đề phần tự luận

Đề nghị các đơn vị liên quan đính chính điểm cho sinh viên theo kết quả điểm phúc khảo. Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Phòng Đào tạo (để t/h);

- Lưu: KT-ĐBCLGD.

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

Phạm Thị Minh