Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 2016

Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Trung Quốc ban hành kèm theo Quyết định số 589/QĐ-ĐHTĐHN ngày 06/11/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội