Biểu mẫu

Quy trình chung chuẩn
1 Biểu mẫu chương trình đánh giá nội bộ BM QTC 03.01
2 Ghi chép đánh giá BM QTC 03.02
3 Biểu mẫu báo cáo đánh giá nội bộ BM QTC 03.03
4 Phiếu yêu cầu khắc phục các hành động không phù hợp BM QTC 03.04
5 Danh mục hồ sơ BM QTC 02.01
6 Phiếu yêu cầu viết sửa đổi tài liệu BM QTC  01.01
7 Danh mục tài liệu nội bộ hiện hành BM QTC 01.02
8 Danh mục tài liệu bên ngoài BM QTC 01.03
 Công tác Học sinh – Sinh viên Tải về
1  Sơ yếu lí lịch sinh viên BM.CTHSSV-01.02
2 Đơn xin rút hồ sơ BM.CTHSSV-01.04
3 Giấy xác nhận tài sản và thanh toán công nợ BM.CTHSSV-01.05
4 Phiếu đăng ký sửa sai thông tin BM.CTHSSV-01.07
5 Phiếu đăng kí học lại BM.CTHSSV-02.03
6 Bản kiểm điểm cá nhân BM.CTHSSV-03.01
7 Bảng ghi điểm rèn luyện BM.CTHSSV-03.02
8  Bảng đăng ký danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân BM.CTHSSV-04.01
9  Danh sách sinh viên được đề nghị xét khen thưởng cuối năm BM.CTHSSV-04.02
10  Danh sách lớp sinh viên đề nghị xét khen thưởng cuối năm BM.CTHSSV-04.03
11  Danh sách sinh viên đề nghị xét danh hiệu “Sinh viên xuất sắc toàn khóa” BM.CTHSSV-04.04
12  Biên bản họp xét kỷ luật BM.CTHSSV-04.06
13  Lịch làm việc tiếp SV BM.CTHSSV-05.01
14  Giấy xác nhận sinh viên BM.CTHSSV-05.02
15  Giấy xác nhận vay vốn tín dụng đào tạo BM.CTHSSV-05.03
16  Đơn đề nghị miễn, giảm học phí BM.CTHSSV-05.04
17  Đơn xin trợ cấp xã hội BM.CTHSSV-05.05
18  Đơn đề nghị BM.CTHSSV-05.06
19  Đơn xin vào ở nội trú BM.CTHSSV-06.01
20  Hợp đồng vào ở khu nội trú BM.CTHSSV-06.02
21  Sơ yếu lí lịch sinh viên nội trú BM.CTHSSV-06.03
22 Giấy cam kết trả nợ vay vốn BM.CTHSSV-07
 Đào tạo  
1  Các biểu mẫu quy trình soạn thảo chương trình đào tạo  BM.QT-01
2  Kế hoạch đào tạo  BM.DT-02.01
3  Giờ kế hoạch năm học BM.DT-02.02
4  Phiếu đề nghị đăng kí học phần BM.DT-02.03
5  Phiếu báo giảng BM.DT-02.04
6  Phiếu theo dõi học tập và giảng dạy các lớp học phần BM.DT-02.05
7  Kế hoạch dự giờ trong tổ chuyên môn BM.DT-02.06a
8  Kế hoạch dự giờ và chuyên môn BM.DT-02.6b
9  Phiếu đánh giá giờ dạy BM.DT-02.07
10  Báo cáo chuyên môn BM.DT-02.08
11  Đơn xin bảo lưu kết quả học tập BM.DT-02.09
12  Danh sách dự thi và bảng điểm học phần BM.DT-04.01
13  Đơn xin cấp lại BM.DT-04.02
14  Bảng kết quả học tập  BM.DT-04.03
15  Kế hoạch Chỉ đạo công tác thực tập sư phạm cho sinh viên trường ĐH Thủ đô Hà Nội BM.DT-05.01
16  QĐ Về việc thành lập Ban chỉ đạo TTSP cấp Trường  BM.DT-05.02
17  Hồ sơ thực tập sư phạm  BM.DT-05.03
18  Sổ TTSP GD Mầm non BM.DT-05.04
19  Bài tập Tâm lí – Giáo dục  BM.DT-05.05
20  Danh sách đoàn TTSP BM.DT-05.06
21  Báo cáo công tác TTSP năm thứ 3 BM.DT-05.07
22  Bản nhận xét kết quả TTSP năm thứ 3 ngành GD mầm non hệ CĐSP chính quy BM.DT-05.08
23  Bảng  kết quả thực tập chuyên ngành BM.DT-05.09
24  Báo cáo tổng kết công tác thực tập sư phạm BM.DT-05.10
25  Biên bản xét tiến độ BM.DT-06.01
26  Biên bản xét tốt nghiệp BM.DT-06.02
27 Biểu mẫu của quy trình thực hiện Khóa luận tốt nghiệp BM.QT. 07
28  Biểu mẫu của quy trình tổ chức học lại, học cải thiện điểm BM.DT-08
29  Đơn đề nghị hoãn xét tốt nghiệp BM.DT-09
 Quản lí khoa học công nghệ – Hợp tác phát triển  
  Biểu mẫu quản lý đề tài NCKH  
1 Phiếu đề xuất đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường (dành cho các đơn vị) BM.QLKHCN-01.01-1 
2 Phiếu đề xuất đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường (dành cho các bộ môn) BM.QLKHCN-01.01-2
3 Đơn đăng kí thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường BM.QLKHCN-01.02-1
4 Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Trường BM.QLKHCN-01.02-2 
5 Lý lịch KH của cá nhân đăng kí thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường (dành cho cá nhân ngoài trường) BM.QLKHCN-01.02-3
6 Giấy xác nhận thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường BM.QLKHCN-01.02-4
7 Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KH&CN BM.QLKHCN-01.03 
8 Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN BM.QLKHCN-01.04
9 Phiếu bổ sung thuyết minh đề tài KH&CN cấp Trường BM.QLKHCN-01.05 
10 Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Trường BM.QLKHCN-01.06-1
11 Báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp Trường BM.QLKHCN-01.06-2
12 Danh sách đề xuất hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN BM.QLKHCN-01.06-3
13 Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường BM.QLKHCN-01.07
14 Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường BM.QLKHCN-01.08
15 Thanh lí hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường BM.QLKHCN-01.09
  Biểu mẫu quản lý hội nghị, hội thảo  
1 Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, seminar khoa học BM.QLKHCN-02.01 
2 Thông báo hội nghị, hội thảo, seminar khoa học BM.QLKHCN-02.02 
3 Quyết định thành lập ban tổ chức hội nghị, hội thảo, seminar khoa học BM.QLKHCN-02.03 
4 Chương trình hội nghị, hội thảo, seminar khoa học BM.QLKHCN-02.04 
5 Mẫu báo cáo tham luận hội nghị, hội thảo, seminar  khoa học BM.QLKHCN-02.05 
6 Mẫu nhận xét bài viết hội nghị, hội thảo khoa học BM.QLKHCN-02.06 
7 Biên bản hội nghị, hội thảo, seminar khoa học BM.QLKHCN-02.07 
8 Giấy đề nghị tham dự hội nghị, hội thảo BM.QLKHCN-02.08
  Biểu mẫu tổng kết, khen thưởng hoạt động KH&CN  
1 Bảng tổng hợp việc thực hiện  nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của đơn vị BM.QLKHCN-03.01
2 Mẫu danh sách đề nghị khen thưởng hoạt động KH&CN của đơn vị BM.QLKHCN-03.02
  Biểu mẫu công tác Hợp tác phát triển  
1 Biểu mẫu đón tiếp khách nước ngoài BM.HTPT-01.01
2 Biểu mẫu hỗ trợ cấp thị thực BM.HTPT-02.01
3 Biểu mẫu báo cáo kết quả làm việc với đoàn khách nước ngoài BM.HTPT-01.02
4 Biểu mẫu báo cáo kết quả chuyến đi công tác nước ngoài BM.HTPT-02.02
5 Biểu mẫu đi công tác nước ngoài BM.HTPT-02.03
6 Biểu mẫu xin gia hạn học tập, công tác nước ngoài BM.HTPT-02.04
7 Biểu mẫu khai báo tạm trú BM.HTPT-03.01
8 Biểu mẫu đi công tác nước ngoài vì việc riêng BM.HTPT-04.01
  Các văn bản quy định hoạt động Hợp tác phát triển  
29  Quy định HTPT của trường Đại học Thủ đô Hà Nội QĐ.HTPT-932
30  Quy chế quản lý thống nhất đối ngoại của Thành ủy Hà Nội QC.HTPT-1542
31  Quy chế quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế QC.HTPT-QĐ14/2016
32  Luật Nhập cảnh, xuất cảnh quá cảnh của người nước ngoài tại Việt Nam Luat.HTPT-47/2014
33  Quy định mẫu giây tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam TT.HTPT04/2015/TT
34  Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam NĐ.HTPT-65/2012
35  Thông tư liên tịch 08-2009 của Bộ Công An – Bộ Ngoại Giao về việc “Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho người VN” TT.HTPT-08/2009
36  Bổ sung sửa đổi Thông tư liên tịch 08-2009 TT.HTPT-08/2013
37  Thông tư số 02/2013/TT-BNG: Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ TT.HTPT-02/2013
38  Quy định phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy công chức, viên chức của UBND TP Hà Nội QĐ.HTPT-14/2017
39 Biểu mẫu của quy trình đón tiếp khách quốc tế, khách trong nước QT.HTPT-01
40 Biểu mẫu của quy trình: Làm thủ tục cho CB, GV đi học tập, công tác nước ngoài QT.HTPT-02
41 Biểu mẫu của quy trình tiếp nhận sinh viên nước ngoài QT.HTPT-03
42 Biểu mẫu của quy trình cử cán bộ ra nước ngoài vì việc riêng QT.HTPT-05
 Tài chính – Kế toán  
  Biểu mẫu chi tiền  
1  Bảng tổng hợp chứng từ thanh toán BM.TCKT.02.03.
2  Bảng chấm công BM. C01a.HD.
3  Bảng chấm công và thanh toán BM C01c.HD
4  Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ BM C07.HD
5  Bảng thanh toán tiền thuê ngoài BM C09.HD.
6  Bảng thanh toán công tác phí BM C09.HD
7  Bảng kê thanh toán công tác phí BM C12.HD.
8  Bảng kê mua hàng BM C24.HD.
9  Bảng kê chi tiền BM C40b.HD
  Hợp đồng  
1  Hợp đồng giao khoán công việc BM C08.HD.
2  Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán BM C10.HD.
3  Hợp đồng liên kết đào tạo tại ĐH Thủ đô Hà Nội BM Hop dong TĐHN 
4  Hợp đồng liên kết đào tạo tại địa phương BM Hđ dia phuong
5  Hợp đồng mua bán hàng hóa đơn giản BM hàng hóa đg 
6  Hợp đồng mua bán hàng hóa BM hang hoa
7  Hợp đồng giảng dạy BMTCKT.ĐHTĐHN.18
8  Thanh lý hợp đồng giảng dạy BMCKT.ĐHTĐHN.19
9  Hợp đồng và thanh toán BCV, chuyên đề BM CKT.ĐHTĐHN.20
10  Thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa BM hanh ly 
  Quản lí tài sản  
1  Bảng kê sử dụng vật tư thi BM vat tu thi
2  Biểu theo dõi giấy phô tô và in ấn BM giay photo
3  Giấy báo hỏng, mất tài sản công cụ, dụng cụ BM.22.HD.Giaybao 
 Biên bản nghiệm thu bàn giao BM.TCKT.ĐHTĐHN.20
 Biên bản bàn giao TSCD BM C25.HD
 Biên bản thanh lý TSCD  BM 50.HD TSCD
 Biên bản bàn giao tài sản, vật tư  BM.Bang ke 
 Giấy đề nghị cấp tài sản, vật tư BM.TCKT.ĐHTĐHN.10
 Giấy xác nhận trả tài sản công nợ trường BM.TCKT.ĐHTĐHN.11
10  Giấy xác nhận trả tài sản Ký túc xá BMTCKT.ĐHTĐHN.11a
11  Giấy đề nghị điều chuyển tài sản, vật tư BM.TCKT.ĐHTĐHN.16
12  Biên bản kiểm tra hiện trạng vật tư tài sản BM TCKT.ĐHTĐHN.21
  Thanh toán thi  
1  Thanh toán ra đề thi môn chung BM TCKT.ĐHTĐHN.12
2  Thanh toán coi thi môn chung BM CKT.ĐHTĐHN.13
3  Thanh toán chấm thi môn chung BM CKT.ĐHTĐHN.14
4  Thanh toán thi môn riêng BM TCKT.ĐHTĐHN.15
  Các biểu mẫu khác  
1  Báo cáo quyết toán công trình xây dựng BM xây dựng
2  Biên bản quyêt toán học phí BM.TCKT.01.02.
3  Kế hoạch tổ chức BM.TCKT.02.01
4  Dự toán kinh phí BM.TCKT.02.02.
5  Giấy đi đường BM C06.HD 
6  Thanh toán thực tập C40b.HD.
7  Bảng kê khai giấy tờ quy đổi TCKT.ĐHTĐHN.01
8  Bảng kê ngày công làm việc TCKT.ĐHTĐHN.03.
9  Bảng kê lịch công tác của ô tô TCKT.ĐHTĐHN.07.
10   Đề nghị đi công tác bằng máy bay TCKT.ĐHTĐHN.08
 Đoàn thanh niên  
1  Biểu mẫu quy trình chia tách/sát nhập các chi đoàn BM.DTN- 03
2  Biểu mẫu quy trình đánh giá đoàn viên BM.DTN-02
 Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục  
1  Các biểu mẫu của quy trình tổ chức thi học phần BM.KT-01
2 Các biểu mẫu của quy trình biên soạn ngân hàng đề thi BM.KT-02
3  Biểu mẫu Quy trình tự đánh giá BM.ĐBLC-01,02
4  Phiếu khảo sát chất lượng đào tạo BM.ĐBCL-03.1
5  Phiếu thăm dò ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên BM.ĐBCL-03.02
6  Phiếu khảo sát nhà tuyển dụng BM.ĐBCL-03.04
7  Các biểu mẫu của quy trình thiết lập mục tiêu chất lượng BM.ĐBCL-04
 Trung tâm liên kết đào tạo  
1  Danh sách xét tuyển BM.LKDT-01
2  Biên bản kiểm tra hồ sơ xét tuyển BM.LKDT-02
3  Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh BM.LKDT-03
 Tổ chức cán bộ  
1 Biểu mẫu quy trình tuyển dụng BM.TCCB-02
2 Biểu mẫu quy trình đào tạo, bồi dưỡng BM.TCCB-04
3  Biểu mẫu quy trình xét nâng lương BM.TCCB-08
4  Biểu mẫu quy trình quản lý hồ sơ cán bộ BM.TCCB-09
 Quản lý - Đảm bảo chất lượng giáo dục  
1 Biểu mẫu của quy trình thanh tra BM.TTrPC-01
2 Biểu mẫu quy trình quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ BM.TTr-PC-02
3 Biểu mẫu quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo BM.TTr-PC-03
 Thông tin – Thư viện  
1  Yêu cầu bổ sung tài liệu BM.TTTV-01.01
2  Danh mục yêu cầu sách, tài liệu BM.TTTV-01.02
3  Sổ bàn giao tài liệu BM.TTTV-01.03
4  Phiếu mượn sách BM.TTTV-02.01
5  Biên bản đền sách BM.TTTV-02.02
 Văn phòng  
1 Mẫu tờ trình BM.01
2 Sổ theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa đột xuất xe ô tô BM.02-01
3 Phiếu đăng ký sử dụng xe ô tô BM.02-02
4 Sổ theo dõi lịch trình sử dụng xe BM.02-03
5 Biểu mẫu quy trình thi đua khen thưởng BM.VP-03
6 Biểu mẫu quy trình đánh giá cán bộ viên chức BM.VP-04
 Văn phòng Đảng ủy  
1 Biểu mẫu quy trình kết nạp Đảng BM.VPĐU.01
2 Biểu mẫu quy trình chuyển Đảng chính thức BM.VPĐU.02
3 Biểu mẫu quy trình đánh giá Đảng viên BM.VPĐU.03
4 Biểu mẫu của quy trình chuyển sinh hoạt Đảng BM.VPĐU.04
 Công đoàn  
1  Các biểu mẫu của Công đoàn BM.CĐoan
 Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp  
1 Các biểu mẫu của quy trình truyền thông tuyển sinh, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp BM.PTNN
Trung tâm Khoa học công nghệ  
1 Các biểu mẫu, quy trình quản lý sử dụng phòng thí nghiệm do trung tâm Khoa học công nghệ quản lý BM.KHCN