Hội nghị tổng kết công tác cố vấn học tập năm học 2018 – 2019

 


Nhằm đánh giá kết quả thực hiện đổi mới công tác cố vấn học tập trong môi trường học chế tín chỉ năm học 2018 – 2019 và đề xuất một số kế hoạch triển khai đại trà công tác này năm học 2019 – 2020, ngày 17 tháng 6 năm 2019, trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cố vấn học tập. TS. Đỗ Hồng Cường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện các khoa đào tạo, một số phòng ban trong trường.

TS. Đỗ Hồng Cường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ năm 2010 và triển khai đại trà hình thức đào tạo này từ năm 2011. Ngay từ khi bắt đầu chuyển đổi mô hình đào tạo, Ban Giám hiệu Nhà trường đã có sự chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện công tác cố vấn học tập và công tác hướng nghiệp cho sinh viên trong suốt các năm học qua. Đặc biệt, trong năm học 2018 – 2019, Nhà trường đã thành lập Ban cố vấn học tập có đại diện là lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường để phụ trách công tác cố vấn học tập tại đơn vị và là cầu nối giữa các phòng ban, các khoa với Nhà trường. Trường cũng thành lập đội ngũ cố vấn học tập và cố vấn đồng đẳng gồm giảng viên và sinh viên ở các lớp. Thực hiện triển khai thí điểm mô hình cố vấn học tập ở 4 khoa đào tạo. Bên cạnh đó, phòng Công tác học sinh sinh viên đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể cho công tác cố vấn học tập và triển khai nhiều đợt tập huấn.

ThS. Nguyễn Thị Hồng, Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên

Có thể thấy, công tác cố vấn học tập đã góp phần ổn định tình hình học tập trong toàn trường ở những năm qua. Hầu hết các cố vấn học tập kiêm nhiệm đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong công tác tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn sinh viên chấp hành nội quy, quy chế của khoa và Nhà trường. So với năm học trước, ngoài việc luôn luôn củng cố về chuyên môn, chất lượng nhân sự đảm nhiệm cố vấn học tập thì việc duy trì hệ thống đánh giá cố vấn học tập cũng được thực hiện tốt, thường xuyên được cập nhật mới trong suốt năm học. Vai trò của cố vấn học tập đã được xác định và làm tốt các nhiệm vụ: Họp lớp bầu ban cán sự lớp được tập thể sinh viên suy tôn; tổ chức thảo luận, triển khai cho sinh viên các qui định, qui chế về học chế tín chỉ, các văn bản pháp luật về quyền và nghĩa vụ của sinh viên; tư vấn cho sinh viên phương pháp học đại học, phương pháp tự học, kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, tài liệu học tập; thảo luận và hướng dẫn cho sinh viên tìm hiểu chương trình đào tạo chuyên ngành của lớp và cách lựa chọn học phần, tuân thủ các điều kiện tiên quyết của từng học phần; hướng dẫn qui trình, thủ tục cho sinh viên đăng ký học phần, hủy đăng ký, xây dựng kế hoạch học tập cá nhân cho từng học kỳ; ký chấp nhận hoặc từ chối vào Phiếu đăng ký học phần cho Sinh viên…. Bên cạnh đó, công tác cố vấn học tập đã giúp việc liên kết giữa sinh viên, phụ huynh và Nhà trường được gắn kết. Đặc biệt, mô hình cố vấn học tập theo học chế tín chỉ có ưu điểm nổi trội là cho phép sinh viên đăng ký học vượt số tín chỉ của một học kỳ nếu có khả năng. Tuy vậy, công tác cố vấn học tập cũng còn một số khó khăn và hạn chế cần giải quyết.

Khen thưởng đội ngũ cố vấn học tập

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong công tác cố vấn học tập cho sinh viên và đề xuất các giải pháp trong công tác cố vấn học tập góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, tiến tới nhân rộng mô hình, triển khai đại trà trên toàn trường.

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh