Hội nghị “Nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ Cố vấn học tập năm học 2019-2020”

Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2019, Hội nghị nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ Cố vấn học tập năm học 2019 - 2020” đã được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và bàn một số giải pháp trong thời gian tiếp theo khi triển khai thí điểm mô hình đổi mới công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Chỉ đạo Hội nghị có TS. Đỗ Hồng Cường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện cán bộ, giảng viên là thành viên ban cố vấn học tập trường.

TS. Đỗ Hồng Cường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Công tác cố vấn học tập được đánh giá có vai trò quan trọng trong công tác đào tạo của nhà trường. Do đó, năm học 2018 – 2019, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã chỉ đạo triển khai nhiệm vụ đổi mới mô hình hoạt động cố vấn học tập đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Hoạt động này được triển khai thí điểm tại 4 khoa với 01 chương trình Hội thảo; 02 đợt tập huấn cho cố vấn học tập, cố vấn đồng đẳng theo mô hình mới với hệ thống các văn bản, biểu mẫu và những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường đảm bảo đầu ra cung ứng cho nhu cầu của thị trường lao động.

ThS. Nguyễn Thị Hồng, Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên

Công tác cố vấn học tập năm học 2018 – 2019 đã đạt được những thành công nhất định và thể hiện được tính phù hợp với thực tiễn đào tạo và quản lý sinh viên tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức điều hành và áp dụng đổi mới công tác công tác cố vấn học tập còn có những văn bản, biểu mẫu cần điều chỉnh. Với mong muốn hoàn thiện thêm toàn bộ hệ thống văn bản, biểu mẫu, quy trình quản lý sinh viên nhằm “Nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ Cố vấn học tập năm học 2019-2020”, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận về một số nội dung: Cho ý kiến hoàn thiện các văn bản về chức năng, nhiệm vụ của Ban cố vấn học tập  trường,  cố vấn học tập, cố vấn đồng đẳng; Tiêu chí đánh giá điểm thưởng, thời gian tổng hợp ra quyết định cố vấn học tập và cố vấn đồng đẳng; Quy trình đánh giá cố vấn học tập, cố vấn đồng đẳng; Thời gian tổng hợp, ra quyết định điểm thưởng; Triển khai những điểm mới áp dụng đại trà trong mô hình cố vấn học tập đổi mới cho năm học 2019 – 2020.

Năm học 2019 – 2020, mô hình đổi mới công tác cố vấn học tập được triển khai đại trà với hơn 6.000 sinh viên tại 8 khoa đào tạo và 1 trung tâm. Hội nghị “Nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ Cố vấn học tập năm học 2019 - 2020” sẽ góp phần tạo ra những thay đổi và hiệu quả hoạt động cho công tác này.

Ngọc Hinh