Thông tin chung Văn phòng

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ: Tầng 1, Nhà Hiệu bộ

– Điện thoại: 042.38330865

– Email: vanphong@daihocthudo.edu.vn

– Chánh Văn phòng: ThS. Hoàng Thị Thu Phương

2. Thời gian thành lập

Văn phòng trường được thành lập theo Quyết định số: 741/QĐ-ĐHTĐHN ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

3. Quá trình phát triển

Thực hiện Quyết định số 6419/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội. Văn phòng trường được thành lâp ngày 18 tháng 12 năm 2015 trên cơ sở tách ra từ Phòng Hành chính – Quản trị. Sau gần 03 năm đi vào hoạt động, Văn phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

4. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lí và thực hiện các mặt công tác hành chính, kế hoạch, tổng hợp đánh giá tình hình, điều phối hoạt động của các đơn vị trong Trường, công tác lễ tân – giao tiếp, công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ viên chức, công tác thi đua khen thưởng của trường.

Nhiệm vụ

Giúp Hiệu trưởng tổng hợp và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trong từng thời gian; xây dựng báo cáo định kì, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Trường; xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định đảm bảo kỉ cương, kỉ luật lao động, nề nếp trong các hoạt động của Trường. Làm nhiệm vụ thư kí; dự thảo thông báo, kết luận của các hội nghị do lãnh đạo Trường chủ trì. Tổ chức soạn thảo các văn bản của Trường thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; Tiếp nhận, phân loại các công văn, thư tín, điện báo, fax, thư điện tử… từ các nơi gửi đến; chuyển đến các đơn vị và cá nhân có liên quan để xử lí giải quyết. Kiểm tra thể thức và thủ tục, phân loại công văn, tài liệu, tờ trình của các bộ phận và cá nhân trong Trường đến xin chữ kí hoặc ý kiến của lãnh đạo Trường. Quản lí con dấu; lưu trữ các công văn, giấy tờ của Nhà trường; Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, công tác lễ tân, khánh tiết cho các ngày lễ và các hội nghị cấp Trường do Đảng uỷ, Ban Giám hiệu chủ trì. Đảm bảo mối liên hệ giữa nhà trường với các cơ quan cấp trên các đối tác và với nhân dân. Tổ chức việc tiếp khách của Trường và hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc. Quản lí toàn bộ phương tiện giao thông vận tải của Trường. Căn cứ vào kế hoạch năm học của Đảng uỷ, chính quyền và các đoàn thể để xây dựng kế hoạch về công tác giáo dục chính trị tư tưởng toàn Trường, …

Dự thảo kế hoạch, chương trình thi đua trình Hội đồng thi đua khen thưởng. Trưởng phòng là Thường trực HĐ thi đua – khen thưởng trường. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thi đua, sơ kết, tổng kết thi đua hàng năm. Tham mưu, đề xuất các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. Hướng dẫn các tập thể, cá nhân hoàn thiện hồ sơ thi đua, khen thưởng. Quản lí hồ sơ thi đua của nhà trường.

Phối hợp với các đơn vị chức năng quản lí, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch công tác chung của Nhà trường.

5. Thành tựu nổi bật và định hướng phát triển

Thành tựu nổi bật

Văn phòng trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổng hợp và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; Triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn thể cán bộ viên chức đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Năm học 2017 – 2018, Văn phòng trường đã ứng dụng phần mềm hành chính điện tử trong công tác quản lí, chuyển nhận văn bản hành chính từ đó giảm tải việc sử dụng văn bản giấy, thuận lợi cho việc lưu trữ và truy tìm tài liệu của từng đơn vị và cá nhân trong trường. Trong những năm qua, Văn phòng luôn hoàn thành nhiệm vụ quản lí và sử dụng con dấu, lưu trữ những tài liệu mật theo đúng quy định.

Văn phòng trường đã thực hiện tốt công tác điều phối các phương tiện đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động, công tác hiếu, hỉ đối với các cá nhân và tập thể.

Thực hiện công tác thi đua khen thưởng đảm bảo đúng quy định, góp phần khuyến khích tạo động lực trong hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ viên chức Nhà trường. Trong 02 năm 2017, 2018 Văn phòng trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiến tiến và được đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khen thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.- 

Định hướng phát triển

Khẳng định vai trò, nâng cao uy tín và năng lực làm việc bằng việc tạo dấu ấn riêng trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của văn phòng; tăng cường quản lí chất lượng; cải cách thủ tục hành chính và nâng cao văn hóa phục vụ biết học hỏi và tự hoàn thiện; gắn kết chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc trong triển khai công tác.