Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học chính thức có hiệu lực từ ngày 01.7.2019

Các Bạn sinh viên thân mến!

- Căn cứ Luật số 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD Đại học được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018(chính thức có hiệu lực từ 01/7/2019)

- Căn cứ công văn số 449/BGDĐT-GDĐH ngày 14/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục Đại học;

- Thực hiện kế hoạch số 409/KH-ĐHTĐHN ngày 12/4/2019 của trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc triển khai rà soát các hoạt động chuẩn bị thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học;

Nhằm mục đích:

- Tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đến với đối tượng viên chức, người lao động, người học tại Trường ĐH Thủ đô Hà Nội;

- Góp phần nâng cao nhận thức “Sống, làm việc, học tập tuân theo Hiến pháp, pháp luật” cho đối tượng viên chức, người lao động, người học;

Nhà trường chính thức đưa chuyên mục các Luật và văn bản quy định pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tạo điều kiện để các bạn sinh viên có thể tiếp cận dễ dàng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

Các bạn sinh viên có quan tâm vui lòng tham khảo trong các file đính kèm dưới đây:

Người đưa tin phòng Tạp chí