Công tác kiểm định chất lượng và đánh giá nội bộ trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Năm 2011, 2012, 2013, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (nay là trường Đại học Thủ đô Hà Nội) đã nộp báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá các trường Cao đẳng về cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, từ ngày 31/12/2014, Nhà trường được nâng cấp lên thành trường Đại học và bắt đầu từ năm học 2016-2017, Nhà trường mới tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học. Do đó, Nhà trường chưa đủ điều kiện để thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn đánh giá các trường Đại học được. Tuy vậy, công tác tự đánh giá Trường và các chương trình vẫn đang được tiến hành thường xuyên.

Năm học 2018-2019, Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch và thực hiện tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 về Quy định kiểm định cơ sở giáo dục. Nhà trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, đã đăng ký kiểm định Trường với Trung tâm Kiểm định chất lượng của Đại học Quốc gia Hà Nội và đang chuẩn bị tiến hành đánh giá ngoài dự kiến vào tháng 10/2019.

Năm học 2016-2017, Nhà trường đã tiến hành tự đánh giá 2 Chương trình đào tạo (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Giáo dục Tiểu học) theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Năm học 2018-2019, Nhà trường tiếp tục thực hiện tự đánh giá 3 CTĐT, đăng ký kiểm định 02 chương trình đào tạo với Trung tâm Kiểm định chất lượng của Đại học Quốc gia Hà Nội và đang chuẩn bị tiến hành đánh giá ngoài dự kiến vào tháng 12/2019.

Hàng năm, Nhà trường đều thực hiện đánh giá nội bộ đối với 100% các đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường. Căn cứ kết quả tự đánh giá và đánh giá nội bộ, Nhà trường đã xây dựng chương trình và triển khai các hoạt động khắc phục, cải tiến nâng cao chất lượng thường xuyên.

Trưởng phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục: Ngô Hải Chi