Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí khoa học trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Điều lệ tr­ường Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2402/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

Căn cứ Quy định về Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của UBND Thành phố Hà Nội và Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2012 của UBND Thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND;

Căn cứ Công văn số 9005-CV/BTGTW ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc xuất bản Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí số 571/GP-BTTTT cấp ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Trưởng phòng QLKH-HTQT,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đặng Văn Soa, Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý, Phó Hiệu trưởng, giữ chức vụ kiêm nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2. Ông Đặng Văn Soa chịu trách nhiệm điều hành việc biên tập, xuất bản Tạp chí Khoa học theo quy định của Luật báo chí, Luật Xuất bản và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 3. Các Trưởng khoa, phòng, đơn vị trực thuộc và ông Đặng Văn Soa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.             

 

 

HIỆU TRƯ­ỞNG

(Đã kí)

Bùi Văn Quân