Thông tin chung Trung tâm Hán ngữ

1. Thông tin liên hệ

Nhà A5, Cơ sở 1 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 98 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0988 999 236

Email: trungtamhanngu@daihocthudo.edu.vn

Giám đốc: TS. Phạm Hữu Khương

2. Chức năng nhiệm vụ

Chức năng

Trung tâm Phát triển năng lực và học liệu Hán ngữ có chức năng sau:

- Bồi dưỡng tiếng Hán cho những người Việt Nam có nhu cầu và các con của người Trung Quốc làm việc tại Hà Nội.

- Hỗ trợ học liệu tiếng Hán phục vụ học tập, nghiên cứu cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc trường Đại học Thủ đô Hà Nội và những người học khác.

- Nơi trao đổi chuyên môn, nâng cao, phát triển năng lực tiếng Hán dành cho giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

- Hỗ trợ, tư vấn, trao đổi các kinh nghiệm về học tập, sinh hoạt dành cho các sinh viên của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội hoặc các học viên của Trung tâm có nhu cầu sang Trung Quốc du học.

Nhiệm vụ

Đào tạo, bồi dưỡng tiếng Hán

Trung tâm đào tạo bồi dưỡng tiếng Hán cho người Việt Nam có nhu cầu và con của người Trung Quốc làm việc tại Hà Nội. Các hình thức học tập của trung tâm ngoại ngữ rất đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội hoá cao, dịch vụ thuận lợi, nhằm góp phần nâng cao dân trí, nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, cho mọi tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các khóa đào tạo phong phú, đa dạng theo nhu cầu thực tế của người học, cụ thể như sau:

- Tiếng Hán cơ bản

- Tiếng Hán nâng cao

- Tiếng Hán giao tiếp

- Tiếng Hán du lịch

- Tiếng Hán thương mại

- Tiếng Hán biên phiên dịch

- Luyện thi chứng chỉ HSK

- Luyện thi chứng chỉ tocfl

- …..

Hỗ trợ học liệu tiếng Hán

- Trung tâm cung cấp học liệu tiếng Hán cho giảng viên sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc của trường Đại học Thủ đô Hà Nội và người học khác có nhu cầu.

- Quản lý, lưu giữ tài sản và tài liệu của Trung tâm theo quy định hiện hành của trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Nhà trường và Khoa Ngoại ngữ.

+ Đối tượng phục vụ

Các nhà khoa học, cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc và những người quan tâm.

3. Định hướng phát triển

- Tổ chức các hoạt động liên quan đến nguồn học liệu của Trung tâm

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Hán, các lớp luyện thi HSK, các lớp học có giá trị thay thế các học phần trong chương trình đào tạo.

- Tiến hành làm hồ sơ xin cấp phép tổ chức kì thi HSK tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội