TRA CỨU KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN BẰNG HÌNH THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ 2019


Họ Tên
Số CMTND
Ngày sinh
Quê quán
Đối tượng
Khu vực
Điểm trúng tuyển
Nguyện vọng
Ngành trúng tuyển