Hội nghị Sơ kết hai năm đào tạo trình độ Đại học

Hội nghị Sơ kết hai năm đào tạo trình độ Đại học

21/09/2018

Festival Hán ngữ sinh viên các trường Đại học khu vực phía Bắc – 2018

Festival Hán ngữ sinh viên các trường Đại học khu vực phía Bắc – 2018

20/09/2018

Tháng trải nghiệm học phần Quốc phòng & an ninh của sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tháng trải nghiệm học phần Quốc phòng & an ninh của sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội

30/08/2018