Thông báo về kế hoạch và thời gian đánh giá ngoài Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Thông báo về kế hoạch và thời gian đánh giá ngoài Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

29/05/2020

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giao lưu văn nghệ, thể thao với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giao lưu văn nghệ, thể thao với Bộ Giáo dục và Đào tạo

26/05/2020

Thông báo thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa CNTT200-HNMU

Thông báo thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa CNTT200-HNMU

22/05/2020

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/05/2020

Hội thảo:

Hội thảo: "Nâng cao hiệu quả nghiên cứu lĩnh vực khoa học thực nghiệm"

18/05/2020

Đào tạo theo tinh thần giáo dục khai phóng tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Đào tạo theo tinh thần giáo dục khai phóng tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

15/05/2020