Trao học bổng Nguyễn Trường Tộ và “Giải golf vì sinh viên vượt khó học giỏi”

Trao học bổng Nguyễn Trường Tộ và “Giải golf vì sinh viên vượt khó học giỏi”

07/01/2019

Tự hào 60 năm truyền thống trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tự hào 60 năm truyền thống trường Đại học Thủ đô Hà Nội

06/01/2019

Hội thảo khoa học quốc tế: “Tự chủ hoạt động Khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.

Hội thảo khoa học quốc tế: “Tự chủ hoạt động Khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.

05/01/2019

Sẵn sàng cho Hội thảo khoa học quốc tế

Sẵn sàng cho Hội thảo khoa học quốc tế

28/12/2018

Tuyên truyền văn hoá giao thông và một số quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tuyên truyền văn hoá giao thông và một số quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

28/12/2018