Thông tin chung khoa Kinh tế và Đô thị

1. Thông tin liên lạc

- Địa chỉ liên lạc: Khoa Kinh tế và Đô thị, cơ sở 1, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 98, phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 

- Email: kinhte@hnmu.edu.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ

-  Là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường có chức năng nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng các chuyên ngành thuộc nhóm ngành, lĩnh vực kinh doanh và quản lý; kiến trúc và xây dựng; dịch vụ vận tải; logistics; truyền thông.

-  Phân công và quản lý giảng dạy các môn học mà các giảng viên của Khoa đảm nhận cho các hệ đào tạo khác của Trường; liên kết, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục ngoài Trường về lĩnh vực được phân công.

3. Quá trình phát triểnTin khác