Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hàng năm, vào ngày 19 tháng 5 cả nước lại bâng khuâng tưởng nhớ đến Bác Hồ kính yêu. Ngày 19/5/1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi, cứ đến dịp 19/5, toàn dân ta cùng sống những giờ phút đặc biệt, niềm vui dâng trào, kính yêu Bác vô hạn.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (Lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học tên Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên Nguyễn Ái Quốc) sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một gia đình nhà Nho yêu nước, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trong quá trình dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm, dân tộc ta đã hình thành và phát triển nền văn hóa dân tộc rực rỡ, mà hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, ý chí đấu tranh bất khuất, tinh thần nhân ái, khoan dung và ý thức cộng đồng, đoànkết dân tộc. Chính nền văn hóa ấy cùng với những ảnh hưởng tích cực của văn hóa phương Đông đã hun đúc nên nhân cách Hồ Chí Minh và góp phần to lớn vào sự hình thành và sự phát triển tư tưởng của Người.

Chứng kiến sự thất bại trên con đường giải phóng dân tộc của các vị yêu nước tiền bối và cảnh đời nô lệ của người dân mất nước dưới ách thực dân Pháp tàn bạo, tháng 6 năm 1911, người thanh niên ưu tú của dân tộc Việt Nam - Nguyễn Ái Quốc quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua gần 10 năm bôn ba qua nhiều châu lục, gắn với phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc, với chủ nghĩa Mác - Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước và giải phóng dân tộc đúng đắn.

Mùa Xuân năm 1930, theo Chỉ thị của Quốc tế cộng sản, Người đã chủ trì hội nghị thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Đông Dương, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Với việc thành lập Đảng cùng sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng lòng, chung sức làm nên những chiến thắng vang dội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, kết thúc bằng cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã giành thắng lợi hoàn toàn đưa Tổ quốc ta về một mối và mở ra một kỷ nguyên mới đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, từ đây toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng nhau đoàn kết trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Đoàn người vào lăng viếng Bác (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

 

Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Để tưởng nhớ công ơn của Bác, cứ vào tháng 5 lịch sử, cả nước ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - vị cha già, người lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới. người cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, mang lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đây cũng là dịp để mỗi chúng ta soi chung tấm gương lớn, gương mẫu, học và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tin khác