Thông báo kết quả phúc khảo bài thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCLGD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 12  tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết quả phúc khảo bài thi năm học 2018-2019

 
   

 

 

Kỳ thi cuốn chiếu đợt 1, Học kỳ I năm học 2018-2019

Môn thi: Phương pháp nghiên cứu khoa học

Kết quả phúc khảo:

TT

Họ và tên

Mã sinh viên

Điểm trước khi phúc khảo

Điểm sau khi phúc khảo

Nguyên nhân

1

Phùng Thị Tố Uyên

1572120

2.5

6

 Nhập điểm nhầm cho sinh viên

2

Hoàng Thị Ngọc

116109020

6

6

 

3

Nguyễn Anh Trang

116109048

5.5

5.5

 

Đề nghị các đơn vị liên quan đính chính điểm cho sinh viên theo kết quả điểm phúc khảo.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Phòng Đào tạo (để t/h);

- Lưu: KT-ĐBCLGD.

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

 

Phạm Thị Minh

 

 Tin khác