Sứ mạng, tầm nhìn và phương châm chất lượng

Phương châm chất lượng:

 Kỷ cương nghiêm – Chất lượng thực – Hội nhập nhanh

Sứ mạng:

Sứ mạng của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là kết nối, phát triển truyền thống của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến bằng việc theo đuổi các hoạt động đặc thù với chất lượng vượt trội, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và cả nước.

Tầm nhìn:

Đến năm 2030, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ trở thành một trong những trường Đại học đa ngành, đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng hàng đầu của quốc gia, có uy tín cao trong khu vực và thế giới.

Chính sách chất lượng:

– Duy trì và cải tiến thường xuyên hiệu lực của Hệ thống Quản lí chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 : 2008 để ngày càng thỏa mãn nhu cầu giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế của Thủ đô và toàn xã hội.

– Phát triển chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp, chất lượng cao và đa dạng trong hoạt động đào tạo.

– Hoàn thiện hệ thống giáo trình chuyên ngành phục vụ cho các ngành đào tạo của Trường.

– Thường xuyên xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu quản lý và giảng dạy bậc Đại học.

– Chuẩn bị tốt các điều kiện để đăng ký kiểm định chất lượng trường Đại học.

– Tăng cường phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế phục vụ giảng dạy và học tập.

– Xây dựng cơ sở vật chất của Nhà trường theo hướng hiện đại, đa năng, đạt chuẩn quốc gia và khu vực.

– Đảm bảo cho người học sau tốt nghiệp có chuyên môn giỏi, kỹ năng tốt, ý thức nghề nghiệp cao, đáp ứng nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập quốc tế.

– Đẩy mạnh hoạt động tự chủ của các đơn vị.

  Xem thêm tại đây: Quyết định về việc ban hành hệ thống quản lý chất lượng