Danh mục hệ thống quy trình làm việc của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

 

DANH MỤC QUY TRÌNH LÀM VIỆC
(Kèm theo Quyết định số  1178/QĐ-ĐHTĐHN ngày 28 tháng 9  năm 2018)

 

TT

Tên quy trình

Mã quy trình

Tình trạng sửa đổi

 

I. CÁC QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHUNG

 

1

Quy trình kiểm soát tài liệu

QTC-01

Tải file tại đây 

 

2

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QTC-02

Tải file tại đây

 

3

Quy trình đánh giá nội bộ

QTC-03

Tải file tại đây

 

4

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

QTC-04

Tải file tại đây 

 

5

Quy trình khắc phục/phòng ngừa

QTC-05

Tải file tại đây

 

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CÁC ĐƠN VỊ

 

II. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

1

Quy trình Bổ nhiệm/bổ nhiệm lại, kéo dài nhiệm kỳ/miễn nhiệm lãnh đạo các cấp

QT.TCCB-01

Tải file tại đây

 

2

Quy trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng

QT.TCCB-02

Tải file tại đây 

 

3

Quy trình xây dựng và quản lý biên chế

QT.TCCB-03

Tải file tại đây 

 

4

Quy trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức và hợp đồng

QT.TCCB-04

Tải file tại đây 

 

5

Quy trình bổ nhiệm/xét chuyển chức danh nghề nghiệp và thăng hạng viên chức

QT.TCCB-05

Tải file tại đây 

 

6

Quy trình giải quyết chế độ chính sách cán bộ viên chức và hợp đồng

QT.TCCB-06

Tải file tại đây 

 

7

Quy trình quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ cán bộ

QT.TCCB-07

Tải file tại đây

 

8

Quy trình chuyển công tác, thôi việc, nghỉ việc chuyển đổi vị trí công tác, kéo dài thời gian làm việc

QT.TCCB-08

Tải file tại đây

 

III. PHÒNG ĐÀO TẠO

 

1

Quy trình xây dựng và sửa đổi chương trình đào tạo

QT.ĐT-01

Tải file tại đây 

 

2

Quy trình quản lý các hoạt động giảng dạy và học tập

QT.ĐT-02

Tải file tại đây

 

3

Quy trình tuyển sinh các hệ đào tạo chính quy

QT.ĐT-03

Tải file tại đây 

 

4

Quy trình quản lý kết quả học tập của sinh viên, học sinh;

QT.ĐT-04

Tải file tại đây 

 

5

Quy trình quản lý thực tập

QT.ĐT-05

Tải file tại đây

 

6

Quy trình xét duyệt, công nhận kết quả học tập và tốt nghiệp

QT.ĐT-06

Tải file tại đây 

 

7

Quy trình quản lí,  tổ chức  hoạt động đồ án, khóa luận tốt nghiệp của SV

QT.ĐT-07

Tải file tại đây 

 

8

Quy trình quản lí, tổ chức học lại, học cải thiện điểm, học vượt, học ngành 2

QT.ĐT-08

Tải file tại đây 

 

9

Quy trình quản lý khối lượng giảng dạy

QT.ĐT-09

Tải file tại đây

 

IV. PHÒNG QLKHCN -HTPT

 

1

Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp Trường

QT.QLKH-01

Tải file tại đây

 

2

Quy trình tổ chức Hội thảo khoa học, Hội nghị, seminar.

QT.QLKH-02

Tải file tại đây

 

3

Quy trình cử CBGV đi dự Hội nghị, Hội thảo, seminar khoa học

QT.QLKH-03

Tải file tại đây

 

4

Quy trình đón tiếp khách Quốc tế, khách trong nước

QT.HTPT-01

Tải file tại đây 

 

5

Quy trình làm thủ tục cho cán bộ, giảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài.

QT.HTPT-02

Tải file tại đây

 

6

Quy trình tiếp nhận sinh viên nước ngoài.

QT.HTPT-03

Tải file tại đây 

 

7

Quy trình quản lý Cán bộ ra nước ngoài vì việc riêng

QT.HTPT-04

Tải file tại đây

 

8

Quy trình quản lý ký kết hợp tác

QT.HTPT-05

Tải file tại đây 

 

V. PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

 

1

Quy trình tiếp nhận và quản lý hồ sơ của người học

QT.CTHSSV-01

Tải file tại đây

 

2

Quy trình tổ chức tuần sinh hoạt công dân - HSSV

QT.CTHSSV-02

Tải file tại đây

 

3

Quản lý kết quả rèn luyện của HSSV

QT.CTHSSV-03

Tải file tại đây

 

4

Quy trình khen thưởng, kỉ luật HSSV

QT.CTHSSV-04

Tải file tại đây

 

5

Quy trình giải quyết chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến HSSV

QT.CTHSSV-05

Tải file tại đây

 

VI. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

1

Quy trình quản lý thu, chi học phí

QT.TCKT-01

Tải file tại đây

 

2

Quy trình tạm ứng, thanh toán

QT.TCKT-02

Tải file tại đây 

 

3

Quy trình lập dự toán ngân sách hoạt động hàng năm

QT.TCKT-03

Tải file tại đây 

 

4

Quy trình đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm

QT.TCKT-04

Tải file tại đây 

 

VII. PHÒNG QUẢN TRỊ

 

 

1

Quy trình mua hàng và đánh giá nhà cung cấp

QT.QT-01

Tải file tại đây 

 

2

Quy trình quản lý cơ sở hạ tầng và trang thiết bị

QT.QT-02

Tải file tại đây

 

3

Quy trình tổ chức & quản lý dự án đầu tư xây dựng

QT.QT-03

Tải file tại đây 

 

VIII. PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

 

1

Quy trình thanh tra trong trường Đại học Thủ đô Hà Nội

QT.TTrPC-01

Tải file tại đây

 

2

Quy trình cấp phát văn bằng, chứng chỉ

QT.TTrPC-02

Tải file tại đây

 

3

Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

QT.TTrPC-03

Tải file tại đây

 

IX. PHÒNG KHẢO THÍ-ĐBCLGD

 

1

Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần

QT.KT-01

Tải file tại đây

 

2

Quy trình xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi

QT.KT-02

Tải file tại đây

 

3

Quy trình tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường

QT.ĐBCL-01

Tải file tại đây

 

4

Quy trình tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

QT.ĐBCL-02

Tải file tại đây

 

5

Quy trình thực hiện các cuộc khảo sát, lấy ý kiến phản hồi

QT.ĐBCL-03

Tải file tại đây

 

6

Quy trình thiết lập mục tiêu chất lượng năm học

QT.ĐBCL-04

Tải file tại đây

 

X. PHÒNG TẠP CHÍ

 

1

Quy trình xuất bản tạp chí KH định kỳ

QT.TTKHCN -01

Tải file tại đây

 

10

Quy trình viết bài và quản lí website trường

QT.TC-02

Tải file tại đây

 

XI. TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

 

 

1

Quy trình quản lý công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo hệ TCCN

QT.TTLK-01

Tải file tại đây 

 

XII. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

 

1

Quy trình tổ chức, quản lí các lớp bồi dưỡng ngắn hạn

QT.PTNN-01

Tải file tại đây

 

2

Quy trình tổ chức các hoạt động truyền thông

QT.PTNN-02

Tải file tại đây

 

3

Quy trình khảo sát tình trạng việc làm của SV sau tốt nghiệp

QT.PTNN-03

Tải file tại đây

 

XIII. TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 

1

Quy trình mua bổ sung, xử lý và quản lý tài liệu

QT.TTTV-01

Tải file tại đây

 

2

Quy trình phục vụ mượn - trả giáo trình, tài liệu

QT.TTTV-02

Tải file tại đây

 

XIV. TRẠM Y TẾ

 

1

Quy trình phát hành thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

QT.YT-01

Tải file tại đây

 
 

2

Quy trình nhập và cấp phát, sử dụng thuốc

QT.YT-02

Tải file tại đây

 

XV. VĂN PHÒNG TRƯỜNG

 

 

1

Quy trình tiếp nhận và quản lý văn bản đi, văn bản đến

QT.VP-01

Tải file tại đây

 

2

Quy trình quản lí và sử dụng xe ô tô công

QT.VP-02

Tải file tại đây

 

3

Quy trình khen thưởng kỷ luật cán bộ viên chức và hợp đồng

QT.VP-03

Tải file tại đây

 

4

Quy trình đánh giá cán bộ viên chức và hợp đồng

QT.VP-04

Tải file tại đây

 

XVI. VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

1

Quy trình kết nạp đảng viên

QT.VPĐU-01

Tải file tại đây

 

2

Quy trình công nhận đảng viên chính thức

QT.VPĐU-02

Tải file tại đây

 

3

Quy trình đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên

QT.VPĐU-03

Tải file tại đây

 

4

Quy trình chuyển sinh hoạt Đảng

QT.VPĐU-04

Tải file tại đây

 

XVII. CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

 

1

Quy trình tổ chức hội nghị cán bộ viên chức các cấp

QT.CĐ-01

Tải file tại đây 

 

2

Quy trình quản lý quỹ Công đoàn (Thường niên và đột xuất)

QT.CĐ-02

Tải file tại đây 

 

3

Quy trình thành lập và quản lý các câu lạc bộ của công đoàn viên

QT.CĐ-03

Tải file tại đây 

 

XVIII. ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN

 

 

1

Quy trình tổ chức Đại hội Đoàn các cấp

QT.ĐTN-01

Tải file tại đây 

 
 

2

Quy trình đánh giá xếp loại Đoàn viên hàng năm

QT.ĐTN-02

Tải file tại đây 

 

3

Quy trình sáp nhập, chia tách LCĐ, LCH

QT.ĐTN-03

Tải file tại đây 

 

XIX. TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

 

 

1

Quy trình tiếp nhận và quản lý người học nội trú

QT.DVTH-01

Tải file tại đây

 
 
 

XX. TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM, THỰC NGHIỆM VÀ THỰC HÀNH

   

1

Quy trình quản lý, sử dụng phòng thí nghiệm, thực hành

QT.TNTH - 01

Tải file tại đây

 

2

Quy trình quản lý thiết bị phục vụ đào tạo và NCKH

QT.QLTB-01

Tải file tại đây