Thông tin chung Phòng Sau đại học

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ: Tầng 2, Nhà Hiệu bộ

– Điện thoại: 024. 32535206

– Email: saudaihoc@daihocthudo.edu.vn

– Trưởng phòng: TS. Nguyễn Đăng Trung

2. Thời gian thành lập

Phòng Sau đại học được thành lập vào ngày 04/6/2018 theo quyết định số 668/QĐĐHTĐHN của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

3. Quá trình phát triển

Phòng Sau Đại học là đơn vị mới nhất của nhà trường. Từ khi thành lập, tháng 6 năm 2018 đến nay, phòng đã và đang đẩy mạnh công tác nghiên cứu mở ngành đào tạo Sau đại học. TS. Nguyễn Đăng Trung được bổ nhiệm Trưởng phòng Sau Đại học.

4. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Sau đại học là đơn vị thuộc Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Phòng Sau Đại học thực hiện chức năng quản lí về công tác đào tạo sau đại học. Cụ thể là:

– Công tác đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, các lớp bồi dưỡng sau đại học theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo SĐH;

– Tổ chức hợp tác đào tạo SĐH với các cơ sở đào tạo, các đơn vị trong và ngoài nước.

– Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua việc tổ chức hoạt động đào tạo SĐH.

5. Thành tựu nổi bật và định hướng phát triển

Đào tạo theo hướng nghiên cứu ứng dụng, gắn đào tạo sau đại học với công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn.

Mở thêm các ngành mới với các cấp trình độ đào tạo khác nhau – Tiếp tục phát triển đào tạo thạc sĩ các ngành đã có, dự kiến trong năm 2019 – 2020, Nhà trường sẽ xây dựng các đề án mới xin mở thêm một số chuyên ngành đào tạo mới.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo sau đại học với một số trường đại học trong khu vực.

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, Nhà trường đã thực hiện việc quản lí giảng dạy và học tập theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Quy định của Nhà trường; Chương trình đào tạo luôn được đổi mới và cập nhật để phù hợp với sự phát triển và nhu cầu của xã hội; Tăng cường hợp tác giữa đào tạo, nghiên cứu với phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và các cơ quan, địa phương.

Phòng Sau Đại học đã xúc tiến mở được mã ngành đào tạo thạc sĩ đầu tiên của Nhà trường là ngành Quản lí Giáo dục.

6. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn

Chức năng

Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý về công tác đào tạo sau ĐH. Cụ thể là:

– Công tác đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, các lớp bồi dưỡng sau đại học theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo SĐH;

– Tổ chức hợp tác đào tạo SĐH với các cơ sở đào tạo, các đơn vị trong và ngoài nước.

– Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua việc tổ chức hoạt động đào tạo SĐH.

Nhiệm vụ 

- Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo SĐH hàng năm; Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo SĐH hàng năm của Trường;

- Chủ trì việc tổ chức thi tuyển sinh SĐH hàng năm; tổ chức tiếp nhận học viên về trường học tập;

- Quản lí việc biên soạn và tổ chức xét duyệt chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cao học, nghiên cứu sinh;

- Phối hợp với các khoa, tổ bộ môn tổ chức việc giảng dạy và học tập các môn chung; giám sát việc thực hiện dạy – học các chuyên đề khác theo tiến trình đào tạo và các môn chuyên ngành ở các khoa;

- Phối hợp với các đơn vị quản lí học viên về học tại trường, giải quyết các chế độ chính sách đối với học viên trong thời gian học tại trường;

- Tổ chức thi, cấp chứng chỉ các lớp bồi dưỡng sau ĐH, bảng điểm toàn khóa; tổ chức bảo vệ luận văn, luận án tiến sĩ theo quy định của Nhà nước;

- Làm thủ tục cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ bồi dưỡng SĐH, bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ; lưu hồ sơ theo quy định;

- Triển khai các chương trình liên kết, hợp tác quốc tế trong đào tạo SĐH;

- Cập nhật, cung cấp các thông tin về lĩnh vực công tác của đơn vị mình cho website của Nhà trường;

- Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.​

- Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán thực hiện công tác tài chính liên quan đến hoạt động của Phòng.

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định; xây dựng, tổ chức bộ máy; quản lí, sử dụng biên chế, lao động hợp đồng, tài sản và kinh phí được lãnh đạo Trường giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường giao.

Quyền hạn

- Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo sau ĐH, bồi dưỡng khác trong phạm vi được giao và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Thành phố Hà Nội.

- Đề xuất với Hiệu trưởng trong việc liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để kí kết các hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động có liên quan.

- Đề xuất nhu cầu về nhân lực để lãnh đạo Trường ĐH Thủ đô Hà Nội bố trí, tuyển dụng hoặc kí kết hợp đồng lao động theo đúng Luật Lao động.

- Được phép huy động vốn từ các nguồn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế để phục vụ cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Phòng.