Thông tin chung phòng Sau đại học và Đào tạo quốc tế

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ: Tầng 1, Nhà A3 CS1 số 98 Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

– Điện thoại: 042.32535206

– Email: saudaihoc@daihocthudo.edu.vn

– Trưởng phòng: TS. Nguyễn Đăng Trung

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo sau đại học và đào tạo quốc tế theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Nhiệm vụ 

2.1. Đào tạo sau đại học

a) Chủ trì, phối hợp xây dựng chiến lược, chương trình đào tạo; xây dựng hồ sơ mở các mã ngành đào tạo mới; phát triển các chương trình; xây dựng mô hình, phương thức đào tạo ở các trình độ đào tạo sau đại học.

b) Xây dựng kế hoạch đào tạo khóa học và năm học, kế hoạch tuyển sinh hằng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt;

c) Quản lý chất lượng đào tạo qua việc tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế, kế hoạch, lịch trình giảng dạy, thời khoá biểu của các đơn vị và cá nhân. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất nội dung, chương trình, lịch trình, sổ công tác, kế hoạch đào tạo, đề cương chi tiết học phần, kế hoạch bài giảng, giáo trình tài liệu của giảng viên.

d) Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu học tập, tài liệu hướng dẫn học tập môn học, đề cương môn học;

đ) Chủ trì, phối hợp tổ chức các kỳ thi tuyển sinh và bảo vệ luận văn tốt nghiệp, quản lý kết quả học tập của học viên.

e) Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, quản lý định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy, tổng hợp giờ thực dạy cuối năm học, phối hợp với các phòng chức năng thanh toán giờ dạy cho cán bộ, giảng viên và giảng viên thỉnh giảng;

g) Tổ chức tiếp nhận học viên trúng tuyển vào học tại Trường và quản lý, lưu trữ dữ liệu, hồ sơ học viên theo quy định. Lựa chọn, đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định chỉ định hoặc công nhận (nếu do bầu cử) Lớp trưởng, Lớp phó.

2.2. Đào tạo quốc tế

a) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường tìm cơ sở đào tạo để có thể cử viên chức, người lao động, sinh viên của Trường ra nước ngoài học tập, giảng dạy, bồi dưỡng nâng cao trình độ; mời giảng viên, tiếp nhận sinh viên nước ngoài đến giảng dạy và học tập tại Trường.

b) Giúp Hiệu trưởng soạn thảo các văn bản hợp tác đào tạo với nước ngoài, hoặc tham gia góp ý kiến vào các văn bản hợp tác đào tạo do phía nước ngoài soạn thảo, trước khi ký.

c) Chủ trì, phối hợp tiếp nhận, bố trí nơi ăn ở, khai báo tạm trú với Công an và quản lý sinh viên nước ngoài trong thời gian từ khi được Trường tiếp nhận cho đến khi xuất cảnh khỏi Việt Nam theo Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Tổ chức giảng dạy, giáo dục, quản lý kết quả học tập, lưu giữ hồ sơ đối với sinh viên nước ngoài theo nội dung, chương trình mà Trường đã thống nhất với đối tác.

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của các giảng viên nước ngoài tại Trường.

2.3. Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên; Trung tâm Phát triển nghề nghiệp và các đơn vị có liên quan quản lý thống nhất toàn bộ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nội dung chương trình, kế hoạch dạy học, thực tập nghiệp vụ và kết quả học tập của sinh viên thuộc tất cả các hệ đào tạo của Trường; quản lý, xây dựng và giám sát thực hiện đề án, dự án liên quan đến đào tạo theo phân công của Hiệu trưởng.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.