Cơ cấu tổ chức Phòng Sau đại học

Lãnh đạo
    TS. Nguyễn Đăng Trung  

 

Trưởng phòng

Chuyên ngành: Giáo dục học

Email: ndtrung@daihocthudo.edu.vn

Chuyên viên  
  CN. Đỗ Hoàng Dương

 

Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên môi trường

Email: dhduong@daihocthudo.edu.vn

     
   
Ths. Đặng Thị Mai Hương
 
Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp. 
Email: dtmhuong@daihocthudo.edu.vn
     
 

ThS. Bùi Đức Nhân

 

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: dbnhan@daihocthudo.edu.vn