Cơ cấu tổ chức Phòng Quản trị

LÃNH ĐẠO PHÒNG


 

ThS. Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng

 

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Email: ntlhuong@daihocthudo.edu.vn

Điện thoại cơ quan: 042.35739759

 


   ThS. Nguyễn Thị Ngọc, Phó Trưởng phòng

 

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Email: ntngoc@daihocthudo.edu.vn 

CN. Nguyễn Quyết Thắng, Phó Trưởng phòng

 

Chuyên ngành: SP Kĩ thuật

Email: nqthang@daihocthudo.edu.vn

 

CHUYÊN VIÊN 
   

CN. Nguyễn Văn Cửu

 

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Email: nvcuu@daihocthudo.edu.vn

   

KS. Nguyễn Trí Dũng

 

Chuyên ngành: Quản lý xây dựng đô thị

Email: ncdung@daihocthudo.edu.vn

   

Trần Văn Dược

 

Email: tvduoc@daihocthudo.edu.vn 

MA. Nguyen Van Dai

Official

Email: nvd@daihocthudo.edu.vn

   

Pham Manh Ha

 

Email: pmha@daihocthudo.edu.vn

 


 

Duong Thi Hai

Service staff 

Email: dthai@daihocthudo.edu.vn 

BA. Trinh Duy Linh

Technical staff

Email: tdlinh@daihocthudo.edu.vn

 
 

MA. Hoang Thi Quynh

Official

Email: htquynh@daihocthudo.edu.vn

 


   

Nguyen Van Son

Repair staff

Email: nvson@daihocthudo.edu.vn

 


 

BA. Doan Manh Tuan

Official

Email: dmtuan@daihocthudo.edu.vn

    Nguyễn Thị Thắng

 

Email: ntthang@daihocthudo.edu.vn

 

 Tin khác