Thông tin chung phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Thông tin chung

– Địa chỉ: Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục, Tầng 3, Nhà Hiệu bộ

– Điện thoại: 042. 38398809

– Email: kt-dbclgd@daihocthudo.edu.vn

– Trưởng phòng: ThS. Ngô Hải Chi

2. Thời gian thành lập

Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo được thành lập từ ngày 01/6/2013 theo Quyết định số 392/QĐ – CĐSPHN ngày 13/6/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.

3. Quá trình phát triển

Trong ngày đầu thành lập, phòng chỉ gồm 2 thành viên: Bà Ngô Hải Chi (Phó trưởng phòng), ông Bùi Đức Nhân (chuyên viên). Tiếp sau đó, phòng được bổ sung 2 chuyên viên.

Năm học 2015-2016: Sau khi Trường được nâng cấp thành Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 734/QĐ-ĐHTĐHN ngày 18/12/2015 của Hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô Hà Nội. ThS. Ngô Hải Chi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng. Đối với công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, năm học này phòng tập trung phát triển hệ thống ĐBCLGD và triển khai đồng bộ nhiều đợt tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo, học tập kinh nghiệm, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng… về công tác ĐBCLGD nhằm nâng cao đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lí cũng như giảng viên, chuyên viên, cán bộ trong toàn trường về công tác này.

Năm học 2016 – 2017 đến nay: Phòng KT-ĐBCLGD tập trung chuẩn hóa đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực ĐBCLGD. Giai đoạn này, Phòng có sự biến động khá lớn về nhân sự; bà Phạm Thị Minh được điều động về phòng và được bổ nhiệm vị trí Phó trưởng phòng. Giai đoạn này phòng đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng, đã tham mưu giúp nhà trường xác định và quán triệt chủ trương, chính sách về chất lượng; thống nhất cơ chế chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ phận thông qua các quy chế, quy định, quy trình. Phòng cũng tham mưu và triển khai xây dựng thành công hệ thống quản lí chất lượng theo mô hình ISO. Phòng cũng tham mưu tổ chức hoạt động tự đánh giá trường và tự đánh giá 02 chương trình đào tạo theo các bộ tiêu chuẩn mới của quốc gia và khu vực.Về lĩnh vực khảo thí, phòng tập trung tổ chức xây dựng bộ công cụ đánh giá tất cả các học phần đào tạo trình độ đại học theo định hướng phát triển năng lực người học, và định hướng nghề nghiệp ứng dụng.

4. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lí và thực hiện các mặt công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

Nhiệm vụ

+ Xây dựng các văn bản, tham mưu cho Hiệu trưởng các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

+ Chủ trì, phối hợp với các Khoa, Bộ môn tạo lập, bổ sung, quản lí và sử dụng Ngân hàng đề thi đối với tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường; Quản lí và làm đề thi tất cả các kì thi kết thúc học phần và các kì thi khác (trừ thi tốt nghiệp, tuyển sinh); trực tiếp tổ chức coi thi và chấm thi các học phần môn chung hệ cao đẳng, đại học chính quy.

+ Chủ trì xây dựng và triển khai: áp dụng hệ thống quản lí chất lượng ISO 9001 trong toàn bộ hoạt động đào tạo và công tác quản lí của nhà trường, thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo của Trường, thu thập thông tin phản hồi, giám sát, đánh giá các đơn vị cá nhân, các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn, các quy trình và mục tiêu đã được xác lập.

5. Thành tựu nổi bật và định hướng phát triển

Thành tựu nổi bật

- Công tác Khảo thí:

Xây dựng được ngân hàng Bộ đề thi kết thúc học phần của tất cả các môn, các hệ đào tạo, các trình độ của Nhà trường. Tổ chức và giám sát các kì thi kết thúc học phần đúng quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của Nhà trường

- Công tác ĐBCLGD:

+ Xây dựng thành công được hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của trường bao gồm chính sách, cơ cấu tổ chức, hệ thống các công cụ về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục. Tổ chức xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống quản lí chất lượng ISO 9001. Hàng năm tổ chức xây dựng và ban hành “mục tiêu chất lượng” chung của Trường và của tất cả các đơn vị. Tổ chức xây dựng và ban hành 75 quy trình làm việc, thực hiện đánh giá nội bộ cho 100% các đơn vị trong Trường định kì hàng năm.

+ Tổ chức nhiều hội thảo, đợt tập huấn, xây dựng 03 sổ tay, thực hiện 02 đề tài trọng điểm cấp trường về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Định hướng phát triển

Thực hiện quản lí chất lượng tổng thể theo mô hình trường đại học điện tử, tích cực tham gia phân tầng và xếp hạng các trường đại học theo định hướng ứng dụng.

Tổ chức tự đánh giá hàng năm theo bộ tiêu chuẩn quốc gia, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để được công nhận đạt chuẩn chất lượng Trường và 20% chương trình đào tạo vào đạt tiêu chuẩn giáo dục theo bộ quốc gia và khu vực vào năm 2021.

Chuẩn hóa toàn bộ hoạt động khảo thí của nhà Trường, phát triển các công cụ đo lường và đánh giá kết quả học tập theo hướng hiện đại và đảm bảo chất lượng.Tin khác