Cơ cấu tổ chức Phòng Đào tạo

LÃNH ĐẠO PHÒNG


 

TS. Bùi Ngọc Kính, Trưởng phòng

 

Chuyên ngành: Tâm lý – Giáo dục

Email: bnkinh@daihocthudo.edu.vn

Điện thoại cơ quan: 042.32535206 

ThS. Nguyễn Văn Linh, Phó Trưởng phòng

 

Chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật

Email: nvlinh@daihocthudo.edu.vn

CHUYÊN VIÊN 


 

ThS. Nguyễn Thị Anh Hoa

 

Chuyên ngành: Văn học

Email: ntahoa@daihocthudo.edu.vn 

ThS. Nguyễn Năng Hưng

 

Chuyên ngành: KH Máy tính

Email: mnhung@daihocthudo.edu.vn 

CN. Trần Quốc Toàn

 

Chuyên ngành: Toán-Tin học

Email: tqtoan@daihocthudo.edu.vn

   

Th.S Đinh Diệu Thúy

 

Chuyên ngành: Sư phạm Âm nhạc

Email: ddthuy@daihocthudo.edu.vnTin khác