Cơ cấu tổ chức khoa Kinh tế và Đô thị

  BAN CHỦ NHIỆM KHOA
                                                                                                                               
 

TS. Đào Trường Thành

Trưởng khoa

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Email: dtthanh@daihocthudo.edu.vn

                                            
  BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH
                                                                                                                                       
   

 

TS. Lương Ngọc Hiếu

Phó trưởng bộ môn phụ trách, GV

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Email: lnhieu@daihocthudo.edu.vn

 

     
 

TS. Đào Trường Thành

Giảng viên

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Email: dtthanh@daihocthudo.edu.vn

     
     

ThS. Vũ Thị Thanh Nga

Giảng viên 

Chuyên ngành: Thương mại

Email:  vttnga2@daihocthudo.edu.vn

     
     

TS. Ngô Ánh Hồng

Giảng viên 

Chuyên ngành: Quản lý Văn hóa

Email: nahong@daihocthudo.edu.vn

     
     

ThS. Trần Lê Trà My

Giảng viên

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Email: tltmy@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

Giảng viên 

Chuyên ngành: Thương mại

Email:  ntlphuong@daihocthudo.edu.vn

     
  BỘ MÔN QUẢN LÍ CÔNG
                                                                                                                                       
   

ThS. Hà Thị Thu Hằng

Giảng viên 

Chuyên ngành: Chính sách công

Email: htthang@daihocthudo.edu.vn

     
     

ThS. Đặng Thị Mai Hương,

Giảng viên 

Chuyên ngành: Quản lí kinh tế

Email: dtmhuong@daihocthudo.edu.vn

     
    ThS. Nghiêm Thị Lân

Giảng viên

Chuyên ngành: Quản trị nhân lực

Email: ntlan@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Hải Đăng

Giảng viên 

Chuyên ngành: Chính sách công

Email:  ntlphuong@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

Giảng viên 

Chuyên ngành: Quản lí công

Email:  nthtrang@daihocthudo.edu.vn

     
  BỘ MÔN TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
                                         

                                                                           

 

ThS. Đỗ Thị Vân Dung,

Phó trưởng bộ môn PT, Giảng viên

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Email: dtvdung@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Phạm Hoàng Điệp

Phó Trưởng bộ môn  

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Email: phdiep@daihocthudo.edu.vn

                                                     
 

ThS. Nguyễn Thị Xuân

Giảng viên

Chuyên ngành: Kế toán

Email: ntxuan@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Lương Mai Hương

Giảng viên

Chuyên ngành: Kế toán

Email: lmhuong@daihocthudo.edu.vn

     
 BỘ MÔN LOGISTICS VÀ QUẢN LÍ CHUỖI CUNG ỨNG
                                                                                                                                                                            
   

TS. Đồng Thị Vân Hồng

Phó trưởng bộ môn phụ trách, Giảng viên 

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Email: dtvhong@daihocthudo.edu.vn

                                                    
    ThS. Hoàng Thị Hương Giang

Giảng viên

Chuyên ngành: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Email: hthgiang@daihocthudo.edu.vn

     
    ThS. Ngô Thị Hồng Nhung

Giảng viên

Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại

Email: nthnhung@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Dương Thùy Linh

Giảng viên 

Chuyên ngành: Quản lí tài chính

Email:  dtlinh@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Đào Thu Hà

Giảng viên 

Chuyên ngành: Kinh tế tài chính

Email:  dtha@daihocthudo.edu.vn

            
   

ThS. Nguyễn Kim Ngân

Giảng viên 

Chuyên ngành: Quản lý quốc tế

Email:  nkngan@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Phan Thị Thúy Hằng

Giảng viên 

Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

Email: ptthang@daihocthudo.edu.vn

     
BỘ MÔN QUẢN LÍ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH