Cơ cấu tổ chức khoa Kinh tế đô thị

BAN CHỦ NHIỆM KHOA, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN KHOA, GIÁO VỤ KHOA
  ThS. Đào Trường Thành, Phó Trưởng khoa

 

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Email: dtthanh@daihocthudo.edu.vn

Điện thoai cơ quan: 024.32115838

  ThS. Nguyễn Ngọc Lan, Phó Trưởng khoa

 

Chuyên ngành: Luật kinh tế

Email: nnlan@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Lương Mai Hương, Chủ tịch công đoàn khoa

 

Chuyên ngành: Kế toán tài chính

Email: lmhuong@daihocthudo.edu.vn

  CN. Nguyễn Thị Linh Phương, giáo vụ

 

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Email: ntlphuong@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH
  ThS. Đào Trường Thành, Phó Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Email: dtthanh@daihocthudo.edu.vn

  TS. Đồng Thị Vân Hồng, giảng viên

 

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Email: dtvhong@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Kim Ngân, giảng viên

 

Chuyên ngành: Quản lí quốc tế

Email: nkngan@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Bùi Lê Thùy Trang, giảng viên

 

Chuyên ngành: Quản trị dự án và thiết lập mạng lưới kinh doanh

Email: blttrang@daihocthudo.edu.vn

  CN. Ngô Thị Hồng Nhung, giảng viên

 

Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại

Email: nthnhung@daihocthudo.edu.vn

    TS. Lương Ngọc Hiếu, giảng viên

 

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Email: lnhieu@daihocthudo.edu.vn

    TS. Hoàng Văn Hảo, giảng viên

 

Chuyên ngành: Quản lý công

Email: hvhao@daihocthudo.edu.vn

    ThS. Đào Thị Lân, giảng viên

 

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Email: dtlan@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
  ThS. Phạm Hoàng Điệp, Phó Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Email: phdiep@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Xuân, giảng viên

 

Chuyên ngành: Kế toán tài chính

Email: ntxuan@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Lương Mai Hương, giảng viên

 

Chuyên ngành: Kế toán tài chính

Email: lmhuong@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Đỗ Thị Vân Dung, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Email: dtvdung@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Vũ Thị Thùy Linh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Email: vttlinh@daihocthudo.edu.vn

  CN. Trần Lê Trà My, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Email: tltmy@daihocthudo.edu.vn

    ThS. Vũ Thị Uyên, giảng viên

 

Chuyên ngành: Kế toán

Email: vtuyen@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN LUẬT
  ThS. Cao Phan Long, giảng viên

 

Chuyên ngành: Luật hành chính nhà nước

Email: cplong@daihocthudo.edu.vnTin khác