Cơ cấu tổ chức khoa Ngoại ngữ

BAN CHỦ NHIỆM KHOA, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN KHOA, GIÁO VỤ KHOA
  ThS. Trịnh Phan Thị Phong Lan, Phó Trưởng Khoa

 

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: tptplan@daihocthudo.edu.vn

Điện thoại cơ quan: 024.38336009

  ThS. Lê Bích Vân, Phó Trưởng Khoa

 

Chuyên ngành: Hán ngữ

Email: lbvan@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch công đoàn

 

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: nthoa@daihocthudo.edu.vn

  CN. Bùi Thu Giang, giáo vụ

 

Chuyên ngành: Tiếng Nhật

Email: btgiang@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN TIẾNG ANH SƯ PHẠM
  ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: ntthuyen@daihocthudo.edu.vn

  TS. Phạm Lan Anh, giảng viên chính

 

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: planh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Trần Thị Như Hoa, giảng viên chính

 

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: ttnhoa@daihocthudo.edu.vn

    ThS. Nguyễn Thúy Hạnh, giảng viên chính

 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

Email: nthanh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Trần Thị Huệ, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: tthue@daihocthudo.edu.vn

    ThS. Hà Ly, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: hly@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Hoa, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: nthoa@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Chi Lan, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: nclan@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN TIẾNG ANH
  ThS. Nguyễn Thị Bích Liên, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

Email: ntblien@daihocthudo.edu.vn

  TS. Nguyễn Huy Kỷ, giảng viên chính

 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

Email: lhvan@daihocthudo.edu.vn

  TS. Trần Chi Mai, giảng viên chính

 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

Email: ncmai@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Lê Thị Thanh Mai, giảng viên chính

 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

Email: lttmai@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Hoàng Yến, giảng viên

 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

Email: hyen@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Bùi Thanh Nga, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: btnga@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Dương Thị Huyền, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: dthuyen@daihocthudo.edu.vn

  ThSHoàng Kim Thu, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: hkthu@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, giảng viên

 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

Email: ntanguyet@daihocthudo.edu.vn

  Lương Thanh Hồng, giảng viên

 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

Email: lthong@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Huyền Châu, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: nthchau@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thanh Ly, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: ntly@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC
  TS. Nguyễn Thị Thanh Huệ, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

Email: ntthue@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Đinh Thị Thảo, Phó Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Tiếng Trung Quốc

Email: dtthao@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Vũ Thanh Hương, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tiếng Trung quốc

Email: vthuong@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tiếng Trung Quốc

Email: ntthuong2@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Phạm Hữu Khương, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tiếng Trung Quốc

Email: phkhuong@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thùy Linh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tiếng Trung Quốc

Email: ntlinh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tiếng Trung Quốc

Email: nttthuy@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Lê Thị Thanh Tú, giảng viên

 

Chuyên ngành: Giáo dục Hán ngữ Quốc tế

Email: ltttu@daihocthudo.edu.vn

  CN. Nguyễn Thị Hiếu, giảng viên

 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Hàn Quốc

Email: nthieu@daihocthudo.edu.vn

    CN. Bùi Huy Minh Hoàng, giảng viên

 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Hàn Quốc

Email: bhmhoang@daihocthudo.edu.vn

    Ths. Vũ Thị Anh Thơ, giảng viên

 

Chuyên ngành: GD Tiếng Hán quốc tế

Email: vtatho@daihocthudo.edu.vnTin khác