Thông tin chung khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

1. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội và Nhân văn, cơ sở 1, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 98, phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 

- Email: khxh@daihocthudo.edu.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ

-  Là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường có chức năng tổ chức các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, sinh viên chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn; khoa học về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tâm lý học, công tác xã hội, giáo dục đặc biệt, quản lý giáo dục và pháp luật...

- Phân công và quản lý giảng dạy các môn học mà các giảng viên của Khoa đảm nhận cho các hệ đào tạo khác của Trường; liên kết, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục ngoài Trường về lĩnh vực được phân công. Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất mở các mã ngành đào tạo mới phù hợp năng lực đội ngũ, yêu cầu phát triển của trường và đáp ứng nhu cầu xã hội.

3. Quá trình phát triển