Cơ cấu tổ chức khoa Khoa học xã hội

BAN CHỦ NHIỆM KHOA, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN KHOA, GIÁO VỤ KHOA
    PGS. TS. Phạm Quốc Sử, Trưởng Khoa

 

Chuyên ngành: Lịch sử

Email: pqsu@daihocthudo.edu.vn

Điện thoại cơ quan: 024.38341864

  ThS. Trần Thị Kim Chi, Phó Trưởng Khoa

 

Chuyên ngành: Tiếng Việt

Email: ttkchi@daihocthudo.edu.vn

  PGS.TS. Lê Thời Tân, Phó Trưởng Khoa: 

 

Chuyên ngành: Văn học

Email: lttan@daihocthudo.edu.vn

    TS. Trần Vân Anh, Chủ tịch công đoàn

 

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Lịch sử

Email: tvanh@daihocthudo.edu.vn

    CN. Phạm Thu Hương, giáo vụ

 

Chuyên ngành: Luật kinh tế

Email: pthuong@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN LỊCH SỬ VIỆT NAM
    PGS. TS. Phạm Quốc Sử, Trưởng Bộ môn

 

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Email: pqsu@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Bằng, giảng viên

 

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Email: ntbang@daihocthudo.edu.vn

  TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, giảng viên

 

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Email: ntthuy2@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN LỊCH SỬ THẾ GIỚI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
  TS. Trần Vân Anh, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Lịch sử

Email: tvanh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Trần Anh Tuấn, giảng viên chính

 

Chuyên ngành:  Lịch sử Thế giới

Email: tatuan@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy, giảng viên

 

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Lịch sử

Email: nttthuy@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN NGÔN NGỮ
  TS. Nguyễn Thị Thu Nga, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Ngữ văn

Email: nttnga@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Trần Thị Kim Chi, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tiếng Việt

Email: ttkchi@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Hương Lan, giảng viên chính

 

Chuyên ngành: Khoa học xã hội và nhân văn

Email: nthlan@daihocthudo.edu.vn

  TS. Nguyễn Thị Hồng Vân, giảng viên

 

Chuyên ngành: Lí luận Ngôn ngữ

Email: nthvan@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN VĂN HỌC
  PGS.TS. Lê Thời Tân, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Văn học nước ngoài

Email: lttan@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Mai Anh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Ngữ Văn

Email: ntmanh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Hồng Hạnh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Văn học

Email: nhhanh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, giảng viên

 

Chuyên ngành: Văn học

Email: ntthuyen@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Văn Phương, giảng viên

 

Chuyên ngành: Hán nôm

Email: nvphuong2@daihocthudo.edu.vnTin khác