Hội đồng Khoa học và Đào tạo

 

STT Họ và tên   

Lĩnh vực

chuyên môn

Chức vụ, đơn vị Chức trách
1 PGS.TS. Bùi Văn Quân Giáo dục học Hiệu trưởng Chủ tịch
2 TS. Đỗ Hồng Cường Sinh học Phó Hiệu trưởng Thư ký
3 GS.TS. Đặng Văn Soa Vật lí Phó Hiệu trưởng Ủy viên
4 PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Sơn          Toán học

Trưởng phòng

phòng QLKHCN và HTPT

Ủy viên
5 TS. Trần Thị Hà Giang

LL và PP giảng dạy

Địa lý

Trưởng khoa

khoa Sư phạm

Ủy viên
6 PGS.TS. Vũ Công Hảo Văn học

Trưởng khoa

khoa KH Xã hội và Nhân văn

Ủy viên
7 TS. Trần Quốc Việt Ngôn ngữ học

Trưởng khoa

khoa Ngoại ngữ

Ủy viên
8 PGS.TS. Phạm Đông Đức Giáo dục thể chất

Trưởng khoa

khoa KH Thể thao và Sức khỏe

Ủy viên
9 TS. Lê Thị Thu Hương Lịch sử

Trưởng khoa

khoa Văn hóa - Du lịch

Ủy viên
10 TS. Phan Trung Kiên Giáo dục học

Trưởng khoa

khoa Giáo dục nghề nghiệp

Ủy viên
11 TS. Hoàng Thị Mai Khoa học máy tính

Trưởng khoa phụ trách

khoa KHTN và Công nghệ

Ủy viên
12 TS. Đào Trường Thành Kinh tế phát triển

Phó trưởng khoa

khoa Kinh tế và Đô thị

Ủy viên
13 TS. Nguyễn Văn Tuấn Toán - Lý

Khoa

KH Tự nhiên và Công nghệ

Ủy viên
14 TS. Đặng Lộc Thọ Quản lý giáo dục

Khoa

KH Xã hội và Nhân văn

Ủy viên
15 TS. Nguyễn Đăng Trung Giáo dục học

Trưởng phòng

Sau đại học

Ủy viên
16 TS. Trần Quốc Việt Quản lý công

Phó trưởng phòng phụ trách

phòng Nhân sự và KH - TC

Ủy viên
17 TS. Nguyễn Văn Tuân Giáo dục học

Giám đốc

Trung tâm Phát triển nghề nghiệp

Ủy viên
18 TS. Bùi Ngọc Kính     Quản lý giáo dục   

Giám đốc Trung tâm Chiến lược

và Chính sách phát triển

Ủy viên
19 TS. Phạm Ngọc Sơn

LL và PP giảng dạy

Hóa học

Phó Giám đốc Trung tâm

TT - Thư viện và Học liệu

       Ủy viên