HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 862/QĐ-ĐHTĐHN ngày 07/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

 

STT Họ và tên Lĩnh vực chuyên môn Chức vụ, đơn vị
1   PGS.TS. Bùi Văn Quân Giáo dục học Hiệu trưởng
2   TS. Đỗ Hồng Cường Sinh học Phó Hiệu trưởng
3   GS.TS. Đặng Văn Soa Vật lí Phó Hiệu trưởng
4   PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn Vật lí Phó Hiệu trưởng
5   PGS.TS. Vũ Công Hảo Văn học Giám đốc, TT Khoa học công nghệ
6   PGS.TS. Phạm Văn Hoan Hóa học Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ
7   TS. Lê Thị Thu Hương Lịch sử Trưởng khoa, Khoa VH – DL – DV
8   TS. Bùi Ngọc Kính QL Giáo dục Trưởng phòng, Phòng Đào tạo
9   TS. Nguyễn Huy Kỷ Ngôn ngữ GVC, Khoa Ngoại Ngữ
10   TS. Đặng Ngọc Quang GD Thể chất Trưởng khoa, Khoa GD TC và NT
11   TS. Phạm Ngọc Sơn PPGD Hóa học Trưởng phòng, Phòng QLKHCN-HTPT
12   PGS.TS. Phạm Quốc Sử Lịch sử Trưởng khoa, Khoa KH Xã hội
13   TS. Phan Thị Hồng The PPGD Sinh học Trưởng khoa, Khoa KH Tự nhiên
14   TS. Nguyễn Thị Yến Thoa Giáo dục học Trưởng khoa, Khoa Tâm lí – Giáo dục
15   TS. Nguyễn Như Toản Sinh học nông nghiệp Phó Trưởng khoa PT, Khoa CN Môi trường
16   PGS.TS. Nguyễn Thị Toan Triết học Trưởng khoa, Khoa GD Chính trị
17   PGS.TS. Lê Thời Tân Ngữ văn Phó Trưởng khoa, Khoa KH Xã hội
18   TS. Nguyễn Văn Tuấn Toán học GVC, Khoa KH Tự nhiên
19   TS. Đặng Lan Phương Giáo dục Mầm non GV, Khoa GD Mầm non