Thông tin chung khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

1. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, cơ sở 1, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 98, phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 

- Email: khtn@daihocthudo.edu.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường có chức năng đào tạo, nghiên cứu và bồi dưỡng các nội dung thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

- Phân công và quản lý giảng dạy các môn học mà các giảng viên của Khoa đảm nhận cho các hệ đào tạo khác của Trường; liên kết, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục ngoài Trường về lĩnh vực được phân công.

3. Quá trình phát triển