Cơ cấu tổ chức khoa Khoa học Tự nhiên

BAN CHỦ NHIỆM KHOA, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN KHOA, GIÁO VỤ KHOA
  TS. Phan Thị Hồng The, Trưởng khoa

 

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học

Email: pththe@daihocthudo.edu.vn

Điện thoại cơ quan: 024.38336008

  ThS. Nguyễn Hồng Chiến, Phó Trưởng khoa, Chủ tịch công đoàn

 

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Hóa học

Email: nhchien@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Tô Thị Quỳnh Giang, Phó Trưởng khoa

 

Chuyên ngành: Địa lí du lịch

Email: ttqgiang@daihocthudo.edu.vn

  CN. Phí Kim Giang, giáo vụ

 

Chuyên ngành: Kế toán

Email: pkgiang@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN TOÁN HỌC
  TS. Nguyễn Thị Thúy Hồng, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Lí thuyết xác suất

Email: ntthong@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Hồng, Phó Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Giải tích

Email: nthong@daihocthudo.edu.vn

  TS. Phạm Xuân Hinh, giảng viên chính

 

Chuyên ngành: Đại số

Email: pxhinh@daihocthudo.edu.vn

  TS. Lê Văn Hồng, giảng viên chính

 

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Toán học

Email: lvhong@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Lê, giảng viên

 

Chuyên ngành: Đại số

Email: nvha@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Đồng Hữu Mậu, giảng viên:

 

Chuyên ngành: Đại số

Email: dhmau@daihocthudo.edu.vn

    ThS. Phùng Thị Thủy, giảng viên

 

Chuyên ngành: Giải tích

Email: ptthuy@daihocthudo.edu.vn

    ThS. Hoàng Ngọc Tuyến, giảng viên chính

 

Chuyên ngành: Đại số

Email: hntuyen@daihocthudo.edu.vn

    ThS. Nguyễn Thị Thúy Vinh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Toán học

Email: nttvinh@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG
    TS. Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Giải tích số

Email: nvtuan@daihocthudo.edu.vn

  TS. Nguyễn Văn Hùng, giảng viên chính

 

Chuyên ngành: Toán lý

Email: nvhung@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Thư Hòa, giảng viên

 

Chuyên ngành:Giải tích ứng dụng

Email:ntthoa@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền, giảng viên

 

Chuyên ngành:Xác suất – Thống kê

Email:ntthuyen@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN VẬT LÍ
  ThS. Nguyễn Thị Thuần, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Vật lí

Email: ntthuan@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Vương Khả Anh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Vật lí chất rắn

Email: vkanh@daihocthudo.edu.vn

  PGS.TS. Nguyễn Vũ Nhân, giảng viên cao cấp

 

Chuyên ngành: Vật lí lý thuyết

Email: nvnhan@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Lê Huy Sơn, giảng viên

 

Chuyên ngành: Vật lí lý thuyết

Email: lhson@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Tạ Anh Tấn, giảng viên

 

Chuyên ngành: Vật lí chất rắn

Email: tatan@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Bùi Thị Phương Thúy, giảng viên

 

Chuyên ngành: Vật lí lý thuyết

Email: btpthuy@daihocthudo.edu.vn

  GS.TS. Đặng Văn Soa, giảng viên cao cấp

 

Chuyên ngành: Vật lí lý thuyết

Email: dvsoa@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN HOÁ HỌC
  ThS. Nguyễn Thị Liễu, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Email: ntlieu@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Phạm Ngọc Bằng, giảng viên

 

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Hóa học

Email: pnbang@daihocthudo.edu.vn

   ThS. Nguyễn Hồng Chiến, giảng viên

 

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Hóa học

Email: nhchien@daihocthudo.edu.vn

  PGS.TS. Phạm Văn Hoan, giảng viên chính

 

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Email: pvhoan@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Việt Hà, giảng viên

 

Chuyên ngành: Hóa vô cơ

Email: nvha@daihocthudo.edu.vn

    TS. Phạm Thị Minh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Hóa lí

Email: ptminh@daihocthudo.edu.vn

    TS. Nguyễn Thị Nụ, giảng viên

 

Chuyên ngành: Hóa lí – hóa lý thuyết

Email: ntnu@daihocthudo.edu.vn

  TS. Phạm Ngọc Sơn, giảng viên

 

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Hóa học

Email: pnson@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN SINH HỌC
  TS. Tạ Thị Thủy, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Động vật học

Email: ttthuy@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Bình, giảng viên

 

Chuyên ngành: Di truyền học

Email: ntbinh@daihocthudo.edu.vn

  TS. Đỗ Hồng Cường, giảng viên

 

Chuyên ngành: Sinh lý học người và động vật

Email: dhcuong@daihocthudo.edu.vn

    ThS. Đinh Khánh Quỳnh, giảng viên chính

 

Chuyên ngành: Vi sinh học

Email: dkquynh@daihocthudo.edu.vn

    TS. Phan Thị Hồng The, giảng viên

 

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học

Email: pththe@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN ĐỊA LÍ
  ThS. Tô Thị Quỳnh Giang, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Địa lí du lịch

Email: ttqgiang@daihocthudo.edu.vn

  TS. Phạm Minh Tâm, giảng viên

 

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Địa lí

Email: lmtam@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Lê Trường Thanh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên

Email: ltthanh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Bùi Minh Tuyên, giảng viên

 

Chuyên ngành: Địa lí kinh tế

Email: bmtuyen@daihocthudo.edu.vnTin khác