Cơ cấu tổ chức khoa Khoa học thể thao và sức khỏe

  BAN CHỦ NHIỆM KHOA
     
   

PGS.TS. Phạm Đông Đức

Trưởng khoa

Chuyên ngành: Thể dục thể thao

Email: pdduc@daihocthudo.edu.vn 

     

 

TS. Vũ Minh Cường

Phó Trưởng khoa 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao

Email: vmcuong@daihocthudo.edu.vn

     
                          

ThS. Nguyễn Đức Quang

Phó Trưởng khoa

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: ndquang@daihocthudo.edu.vn

 

  BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
     
 

ThS. Nguyễn Đức Quang

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: ndquang@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Đinh Thị Quỳnh Anh

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: dtqanh@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Lưu Xuân Bình

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: lxbinh@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Phạm Tràng Kha

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: ptkha@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Nguyễn Duy Linh

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: ndlinh@daihocthudo.edu.vn

 

CN. Nguyễn Văn Minh

Giảng viên 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: nvminh@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Nguyễn Như Phong

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: nnphong@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Đỗ Hữu Trung

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email:dhtrung@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Huỳnh Thị Tuyển

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: httuyen@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Nguyễn Công Trường

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: nctruong@daihocthudo.edu.vn

     
 

CN. Vũ Tiến Dũng

Giảng viên

Chuyên ngành: Quản lí thể dục thể thao

Email: vtdung@daihocthudo.edu.vn

     
 

CN. Nguyễn Văn Việt

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: nvviet@daihocthudo.edu.vn

     
 BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
     
 

ThS. Trần Văn Tùng

Trưởng bộ môn 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: tvtung@daihocthudo.edu.vn      

     
 

ThS. Nguyễn Thế Nhiên

Giảng viên 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: ntnhien@daihocthudo.edu.vn  

     


Tin khác