Cơ cấu tổ chức khoa Khoa học thể thao và sức khỏe

BAN CHỦ NHIỆM KHOA, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN KHOA, GIÁO VỤ KHOA
  TS. Vũ Minh Cường, Phó Trưởng khoa PT

 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao

Email: vmcuong@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Đức Quang, Phó Trưởng khoa

 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: ndquang@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Đinh Thị Quỳnh Anh, Chủ tịch công đoàn

 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: dtqanh@daihocthudo.edu.vn

  Trương Thanh Hương, giáo vụ

 

Chuyên ngành:

Email: tthuong@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
  ThS. Nguyễn Đức Quang, giảng viên

 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: ndquang@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Đinh Thị Quỳnh Anh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: dtqanh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Lưu Xuân Bình, giảng viên

 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: lxbinh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Phạm Tràng Kha, giảng viên

 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: ptkha@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Duy Linh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: ndlinh@daihocthudo.edu.vn

  CN. Nguyễn Văn Minh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: nvminh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Như Phong, giảng viên

 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: nnphong@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Đỗ Hữu Trung, giảng viên

 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email:dhtrung@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Huỳnh Thị Tuyển, giảng viên

 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: httuyen@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Công Trường, giảng viên

 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: nctruong@daihocthudo.edu.vn

    CN. Vũ Tiến Dũng, giảng viên

 

Chuyên ngành: Quản lí thể dục thể thao

Email: vtdung@daihocthudo.edu.vn

     CN. Nguyễn Văn Việt, giảng viên

 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: nvviet@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
  ThS. Trần Văn Tùng, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: tvtung@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thế Nhiên, giảng viên

 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: ntnhien@daihocthudTin khác