Cơ cấu tổ chức khoa Giáo dục nghề nghiệp

BAN CHỦ NHIỆM KHOA, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN KHOA, GIÁO VỤ KHOA
  TS. Phan Trung Kiên, Phó Trưởng khoa phụ trách

 

Chuyên ngành: Giáo dục học

Email: ptkien@daihocthudo.edu.vn

Điện thoại cơ quan: 024.35955775

GIẢNG VIÊN
  KS. Đỗ Thị Sen, giảng viên

 

Chuyên ngành: Kĩ thuật viễn thông

Email: dtsen@daihocthudo.edu.vn

  CN. Trần Thị Kim Anh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Sư phạm kĩ thuật

Email: ttkanh@daihocthudo.edu.vn

  KS. Trần Văn Doanh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Kĩ thuật điện

Email: tvdoanh@daihocthudo.edu.vn

 

  KS. Lê Thị Hằng, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tự động hóa

Email: lthang2@daihocthudo.edu.vn

  CN. Nguyễn Thúy Minh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Thú y

Email: ntminh@daihocthudo.edu.vn

  CN. Hà Thị Xoa, giảng viên

 

Chuyên ngành: Sư phạm kĩ thuật

Email: htxoa@daihocthudo.edu.vn

    CN. Nguyễn Minh Quang, giảng viên

 

Chuyên ngành: Sư phạm Vật lý

Email: nmquang@daihocthudo.edu.vnTin khác