Cơ cấu tổ chức khoa Giáo dục mầm non

BAN CHỦ NHIỆM KHOA, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN KHOA, GIÁO VỤ KHOA
  TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Trưởng khoa

 

Chuyên ngành: Tâm lí trẻ mầm non

Email: ntthanh@daihocthudo.edu.vn

Điện thoại cơ quan: 024.38398546

  ThS. Vũ Thúy Hoàn,  Phó Trưởng Khoa

 

Chuyên ngành: Tâm lí lứa tuổi mầm non

Email: vthoan@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Hồ Thị Như Vui, Chủ tịch công đoàn

 

Chuyên ngành: Quản lý văn hóa

Email: htnvui@daihocthudo.edu.vn

  CN. Lê Thị Tuyết Nhung, giáo vụ

 

Chuyên ngành: Ngữ văn

Email: lttnhung@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Thu Hà, giáo vụ

 

Chuyên ngành: Giáo dục mầm non

Email: nttha@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN TÂM SINH LÝ
  ThS. Đặng Út Phượng, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Giáo dục mầm non

Email: duphuong@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Hoàng Thu Huyền, giảng viên

 

Chuyên ngành: Giáo dục học mầm non

Email: hthuyen@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
  TS. Lê Thị Hương, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Ngữ văn

Email: lthuong@daihocthudo.edu.vn

  CN. Lê Ngọc Anh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Biên đạo múa

Email: lnanh@daihocthudo.edu.vn

 

  ThS. Phạm Minh Hoa, giảng viên

 

Chuyên ngành: Ngữ văn

Email: pmhoa@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Lê Thanh Huyền, giảng viên

 

Chuyên ngành: Âm nhạc

Email: lthuyen@daihocthudo.edu.vn

  TS. Nguyễn Thanh Huyền, giảng viên

 

Chuyên ngành: Ngữ Văn

Email: nthuyen@daihocthudo.edu.vn

    ThS. Nguyễn Thị Loan, giảng viên

 

Chuyên ngành: Âm nhạc

Email: ntloan@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Hồ Thị Như Vui, giảng viên

 

Chuyên ngành: Quản lý văn hóa

Email: htnvui@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN GIÁO DỤC TRÍ TUỆ
  TS. Đặng Lan Phương, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Giáo dục mầm non

Email: dlphuong@daihocthudo.edu.vn

    ThS. Nguyễn Nguyên Hương, giảng viên

 

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: nnhuong@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Thủy, giảng viên

 

Chuyên ngành: Toán hoc

Email: ntthuy@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Vinh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Giáo dục mầm non

Email: ntvinh@daihocthudo.edu.Tin khác