Tổng kết công tác thực tập của sinh viên Công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp năm 2019

Tổng kết công tác thực tập của sinh viên Công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp năm 2019

17/04/2019

ABA{ - Cơ hội nghề nghiệp với sinh viên ngành Công nghệ thông tin

ABA{ - Cơ hội nghề nghiệp với sinh viên ngành Công nghệ thông tin

17/04/2019

Chung kết Cuộc thi hùng biện:

Chung kết Cuộc thi hùng biện: "Sinh viên với pháp luật"

16/04/2019

Hội thảo “Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo nghề nghiệp ứng dụng (POHE) ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học”

Hội thảo “Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo nghề nghiệp ứng dụng (POHE) ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học”

21/03/2019

Hoạt động của giảng viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội trên đất Mỹ

Hoạt động của giảng viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội trên đất Mỹ

01/03/2019