Hội thảo “Mã nguồn mở - cơ hội cho sinh viên công nghệ thông tin”

Hội thảo “Mã nguồn mở - cơ hội cho sinh viên công nghệ thông tin”

18/01/2019

Hội thảo “Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo đại học ngành công nghệ thông tin định hướng nghề nghiệp ứng dụng”

Hội thảo “Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo đại học ngành công nghệ thông tin định hướng nghề nghiệp ứng dụng”

18/01/2019

Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với Công ty cổ phần Truyền số liệu Việt Nam (DCV) về chương trình giảng dạy

Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với Công ty cổ phần Truyền số liệu Việt Nam (DCV) về chương trình giảng dạy

12/12/2018