Hội khoẻ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội cụm Công đoàn số 3

Hội khoẻ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội cụm Công đoàn số 3

06/05/2019

Hội thảo

Hội thảo "Sinh viên nghiên cứu khoa học" khoa Công nghệ thông tin

26/04/2019

Lấy ý kiến về Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kì 2015 - 2020

Lấy ý kiến về Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kì 2015 - 2020

26/04/2019

Đổi mới trong Hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ hai

Đổi mới trong Hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ hai

25/04/2019

Tiếp và làm việc với đoàn Học viện Sư phạm Kỹ thuật Quảng Tây

Tiếp và làm việc với đoàn Học viện Sư phạm Kỹ thuật Quảng Tây

24/04/2019