Quyết định ban hành kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy khóa 2018

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ban hành quyết định kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy khóa 2018. Chi tiết Quyết định có thể tải tại đây