Hội nghị Học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Ban chấp hành TW 10 khoá XII và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày 15 tháng 8 năm 2019, Đảng bộ trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Ban chấp hành TW 10 khoá XII, Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, xác định trọng tâm lãnh đạo công tác 6 tháng cuối năm 2019”. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội; đồng chí Đỗ Hồng Cường, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội; đồng chí Đặng Văn Soa, thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Bí thư các chi bộ, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể các đảng viên trong trường.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị 10, khóa XII của TW như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; những nội dung chính của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Hội nghị đã giành nhiều thời gian quán triệt, thảo luận về nội dung cốt lõi của Chỉ thị 35 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí Đỗ Hồng Cường, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tiếp đó, đồng chí Đỗ Hồng Cường, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, xác định trọng tâm lãnh đạo công tác 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019; toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra; lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng 60 năm ngày truyền thống của Trường. Trong hoạt động chuyên môn, Đảng ủy đã chỉ đạo tổng kết công tác tuyển sinh chính quy năm 2018; ban hành Quy chế đào tạo Đại học chính quy áp dụng trong nội bộ Trường; quy định làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp; thực hiện công tác thanh tra tuyển sinh; điều chỉnh chương trình đào tạo theo định hướng POHE; tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các ngành đào tạo trình độ Đại học; đề xuất trang bị phần mềm quản trị Đại học; triển khai công tác thực tập năm học 2018 – 2019; tổ chức điều chỉnh 19 chương trình đào tạo trình độ Đại học. Chỉ đạo tổ chức thi tuyển sinh thành công khóa Thạc sĩ Quản lý giáo dục đợt 1 năm 2019, kết quả có 92 học viên trúng tuyển.

Trong công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển; Đảng ủy đã chỉ đạo phối hợp tổ chức thành công hội thảo khoa học quốc tế “Tự chủ hoạt động khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” thu hút được sự tham gia của nhiều nhà khoa học, các chuyên gia trong nước và nước ngoài.

Trường đã xây dựng đề án tuyển sinh năm 2019; đẩy mạnh công tác truyền thông phục vụ tuyển sinh năm 2019; đánh giá khả năng tốt nghiệp sớm của sinh viên ở các ngành đào tạo trình độ Đại học; quản lý công tác tổ chức thực hành, thực tế chuyên môn cho sinh viên của các khoa đào tạo; tiếp tục xây dựng kế hoạch thực tập thường xuyên để trình Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt.

Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ, Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 2, Hội thảo quốc gia “65 năm giáo dục Thủ đô và giá trị sống của người Hà Nội”, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học và tổng kết hoạt động khoa học công nghệ năm học 2018 – 2019. Trong năm học 2018 – 2019, đã có 45 đề tài cấp Trường đã được nghiệm thu, trong đó có 10 đề tài xếp loại xuất sắc, 33 đề tài xếp loại tốt. Đảng bộ đã sẵn sàng cho một cuộc cách mạng mới, điều chỉnh cơ cấu tổ chức và nhân sự, đổi mới cơ chế hoạt động theo tinh thần của Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học 2018.

Trong thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo hoàn thành việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức và nhân sự theo Quyết định số 3894/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Theo đó; số đầu mối trực thuộc Trường sẽ được giảm từ 32 xuống còn 22 (6 Phòng, 8 Khoa, 8 Trung tâm và đơn vị trực thuộc). Bên cạnh đó, trường tiếp tục hoàn thành công tác tổ chức kỳ thi tuyển viên chức; nâng cấp cơ sở vật chất; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2019 – 2020.

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh

 

 Tin khác