Khảo sát Nhà tuyển dụng

Khảo sát Nhà tuyển dụng

10/12/2018

Thông báo lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Thông báo lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

10/12/2018

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

10/12/2018

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lê nin 1

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lê nin 1

10/12/2018

Thông báo kết quả phúc khảo môn thi Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thông báo kết quả phúc khảo môn thi Tư tưởng Hồ Chí Minh

12/11/2018