......... Hiệu trưởng: Bùi Văn Quân .........

PGS.TS. Bùi Văn Quân

Điện thoại: (024) 38333207

Email: bvquan@daihocthudo.edu.vn

 

 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố về hoạt động của trường theo Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học và Điều lệ trường Đại học.

- Phụ trách chung các công việc, các đơn vị trong toàn trường, cùng với các Phó Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực của các Phó Hiệu trưởng phụ trách khi thấy cần thiết.

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Tổ chức cán bộ, tài chính, thanh tra, pháp chế, hành chính, an ninh trật tự, liên kết đào tạo và bồi dưỡng, kế hoạch phát triển Nhà trường hàng năm và dài hạn, xây dựng trường Đại học Thủ đô Hà Nội tại cơ sở mới.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tài chính – Kế toán, Văn phòng Trường, Phòng Thanh tra – Pháp chế, Trung tâm liên kết đào tạo, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp; Khoa Tâm lý giáo dục, Khoa Văn hóa – Du lịch – Dịch vụ.

- Ký văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo của Trường. Khi đi vắng, Hiệu trưởng sẽ giao quyền điều hành và ký các văn bản của trường cho một Phó Hiệu trưởng bằng văn bản.

- Đảm nhiệm các vị trí: Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường; Chính trị viên trưởng Ban chỉ huy quân sự của Trường; Trưởng ban An ninh chính trị-Bảo vệ nội bộ; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường; Chủ tịch Hội đồng lương của trường.

- Chủ tài khoản của Trường.

- Biên chế sinh hoạt tại Văn phòng trường